Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
3. 11. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 7.9.2012 podalo Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče, zastoupené starostou Janem Macháčkem, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í  o  z m ě n ě  v y u ž i t í  ú z e m í pro účel „Zalesnění“ pozemků parcela číslo 1650 a 1622 v katastrálním území Proseč u Skutče. Plošné vymezení a určení nového využití území: Pozemky parc.č. 1650 o výměře 820 m2 a parc.č. 1622 o výměře 3190 m2 budou zalesněny a budou využívány jako lesní pozemky – pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Dokumenty