Životní situace

Printer Friendly, PDF & Email

Bydlení

Přechod nájmu bytu

 • Základní informace k životní situaci - k přechodu nájmu bytu dochází ve smyslu § 706 – 709 občanského zákoníku na základě odstěhování či úmrtí nájemce bytu.

 •  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) - osoba, na kterou se má nájemní právo k bytu převádět, tj. např. manžel/manželka, syn, dcera, vnuk/vnučka nájemce apod..
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace - podmínky pro přechod nájmu bytu jsou  specifikované § 706 -709 občanského zákoníku. Základním principem řešení této situace je oznámení o úmrtí či odstěhování nájemce (formou podání žádosti) majiteli domu – tj. v případě bytů v majetku města odboru správy majetku města.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace - podáním žádosti (včetně příloh) o přechod nájmu osobou, která o přechod nájmu bytu žádá a to osobně na MěÚ nebo písemně na adresu Městský úřad Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč
 • Na které instituci životní situaci řešit: Městský úřad Proseč, Proseč 18, 539 44 

Bydlení pro seniory - pečovatelská služba

Zájemci o městský byt

 • písemná žádost o byt, předaná osobně nebo poštou na adresu MěÚ Proseč, Proseč 18, 539 44

 

Doprava

Co dělat, když mám zablokované vozidlo - botička

 • Základní informace k životní situaci

Ponechal jsem vozidlo na místě, kde je

a) stání nebo zastavení vozidla, zakázáno
b) nebo vozidlo stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
c) nebo vozidlo stojí na chodníku, kde to není povoleno
d) nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství
a já jako řidič nejsem na místě přítomen.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) - kdokoli, na místě blokace bude požadováno hodnověrné prokázání totožnosti a předložení dokladů opravňujícím užití zablokovaného vozidla
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou - doklad totožnosti /např. občanský průkaz, pas/ a doklady potřebné k užití vozidla /mimo jiné řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla/
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit - pokuta Viz. Zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění. Strážníkovi na místě. Na služebně městské policie, složenkou, bankovním převodem.


Registrace nového, dosud neregistrovaného, vozidla

 • Základní informace k životní situaci - životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. V případě registrace nového, dosud neregistrovaného vozidla, je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) - Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla. Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace - Do registru silničních  vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace - Žádost o registraci vozidla podejte osobně na příslušný úřad.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou - doklad totožnosti, doklad o pojištění vozidla, technický průkaz vozidla, případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku ( v případě firemních vozidel).
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit - Správní poplatky poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatek se hradí v hotovosti na pokladně úřadu.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení - Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace - Zmocněnec, leasingová společnost, věřitel.

Přidělení registrační značky a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) - Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla. Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace - V případě ztráty, poškození, odcizení registrační značky nebo technického průkazu je nutno získat náhradu u příslušného úřadu, který vede registr vozidel.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace - Žádost o náhradu s odůvodněním (například z důvodu ztráty) podejte na příslušný úřad.
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou - doklad totožnosti, originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku ( v případě firemních vozidel), ohlášení věci na policii (v případě odcizení registrační známky nebo technického průkazu), poškozené, případně zbylé tabulky registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz, jsou-li k dispozici, případně předložení listiny osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit - Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek se hradí v hotovosti na pokladně úřadu.

Finance a poplatky

Poplatek ze psů
-    platí se ze psů starších 3 měsíců
-    zavedeno osvobození od poplatku pro osoby osamoceně žijící, starší 65 let, na 1 psa

Poplatek za psa ročně za prvního drženého psa za druhého a každého dalšího psa
v domech s jedním až dvěma byty v Proseči, Podměstí, Záboří 100 Kč 200 Kč
v domech s více než dvěma byty v Proseči, Podměstí, Záboří 200 Kč 400 Kč
v domech s jedím až dvěma byty v ostatních místních částech   50 Kč 100 Kč
v domech s více než dvěma byty v ostatních místních částech 100 Kč 200 Kč


Poplatek z ubytovací kapacity
- nahrazuje rekreační poplatek
- zavedena jednotná paušální částka pro všechna ubytovací zařízení nabízející přechodné ubytování za úplatu na území města Proseč včetně místních částí 100 Kč / lůžko / rok

Poplatek za komunální odpad

-    500 Kč za dospělou osobu s trvalým pobytem nebo rekreační objekt
-    400 Kč děti do 18 let, nebo studující do 26 let
-    400 Kč senioři ve věku 70 a více let
-    nově jsou od poplatku osvobozeny osoby min. 6 měsíců v zahraničí, nápravném zařízení, léčebně dlouhodobě nemocných nebo dětském domově
-    zachováno osvobození pro nově narozené děti v kalendářním roce
-    zrušeno osvobození pro každého 5. a dalšího člena rodiny

 

Osobní doklady, údaje a matrika

Hlášení trvalého pobytu

 • Základní informace k životní situaci - Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

 - občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci, vystavené přímo k tomuto úkonu

- zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,

- zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům,

- zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

 •  Na které instituci životní situaci řešit - Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu

Vydání občanského průkazu 

 • Základní informace k životní situaci

NOVÉ TYPY OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Od 1. 1. 2012 se vyrábějí nové typy občanských průkazů: elektronický . Jedná se o elektronický občanský průkaz se strojově čitelnou zónou a kontaktním elektronickým  čipem, který slouží k identifikaci občana a jako nástroj pro elektronickou komunikaci, umožní přístup do základních registrů veřejné správy po zadání (úředníci budou mít přístup do osobních údajů přes občanský průkaz) a o elektronický občanský průkaz se strojově čitelnou zónou ( bez kontaktního elektronického čipu).

1.  občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem – tento čip se nachází na zadní straně občanského průkazu (v  kontaktním elektronickém čipu bude zatím zavedeno pouze číslo občanského průkazu, v budoucnosti zde budou uvedeny i jiné údaje)

2.  občanské průkazy se strojově čitelnými údaji – tyto občanské průkazy neobsahují elektronický čip

ZMĚNY spojené s výrobou nového typu elektronického občanského průkazu

 • občan nemusí vyplňovat žádost o vydání občanského průkazu a předkládat fotografii, vše bude zpracováno interaktivně na přepážkovém pracovišti včetně pořízení digitální fotografie
 • nově může mít občanský průkaz i občan mladší 15 let věku a občan bez trvalého pobytu v České republice
 • občan si sám zváží, zda bude mít na OP uvedený rodinný stav
 • do občanského průkazu se již nezapisují údaje o dětech,  manželovi/ce, partnerovi/ce, údaje o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům ani zákaz pobytu

Každý občan, který si bude vyzvedávat nový elektronický občanský průkaz musí při procesu převzetí zadat na přepážce pomocí terminálu tzv. bezpečnostní osobní kód – BOK. Tento kód se skládá z 4 – 10 číslic  a  slouží k oprávněné elektronické identifikaci držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané. Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie.

Vydání cestovního dokladu

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.

 • Podání žádosti

Žádost o cestovní pas se strojově čitelnou zónou a nosičem biometrických údajů (červený) lze podat pouze osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu občana nebo u zastupitelského úřadu s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

 •  Žádost podává:

Občan starší 15 let; do doby své zletilosti (18 let) musí připojit k žádosti o vydání cestovního dokladu písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí žádosti od občana

Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; přičemž občané ve věku 0 -15 let se musí dostavit společně se zákonným zástupcem k pořízení biometrických údajů. Pro snadnější pořízení fotografie doporučujeme rodičům dětí ve věku do 1/2 roku s sebou přinést dětskou autosedačku (tzv. "vajíčko").

Od 1. 7. 2011 nelze dle novely zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, provádět zápis dětí do cestovního pasu rodičů. Platnost dosavadních zápisů dětí v cestovních pasu rodičů končí dnem 26. 6. 2012.

Zákonný zástupce občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý sám žádost podat; přičemž takový občan se musí dostavit se zákonným zástupcem k pořízení biometrických údajů

 • Převzetí dokladu:

Cestovní pas se strojově čitelnou zónou a nosičem biometrických údajů lze převzít pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.

Osoba oprávněná k převzetí vyhotoveného cestovního pasu je povinna dostavit se osobně k převzetí cestovního pasu a prokázat se v souladu se správním řádem na výzvu správního orgánu dokladem totožnosti

Cestovní pas může převzít:

- občan starší 15 let

- zákonný zástupce občana mladšího 15 let

- zákonný zástupce občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý sám cestovní doklad převzít