Pečovatelská služba

Printer Friendly, PDF & Email

Pečovatelská služba Proseč

Pečovatelská služba Proseč je terénní a ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a rodinní příslušníci jim tuto pomoc nemohou zajistit. PS Proseč neposkytuje služby osobám závislým na alkoholu, omamných látkách a agresivním osobám. Kapacita PS Proseč je 60 klientů v terénní službě a 10 klientů v ambulantní službě. PS Proseč zajišťují 4 pracovnice v sociálních službách (pečovatelky) a ved. PS, která může být zároveň sociální pracovnicí.

Pečovatelská služba se poskytuje osobám v místě jejich trvalého bydliště v obci Proseč (Proseč, Záboří, Podměstí, Paseky, Martinice, Česká Rybná a Miřetín), Zderaz a Bor u    Skutče.

Terénní pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech v době od 6.30 do 15.00 hodin, v případě potřeby klienta a volné kapacity pečovatelek je možné poskytovat služby i mimo výše uvedené hodiny 14-18 hod., a ambulantní služba ve středu od 7.00 do 8.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod..

Pečovatelská služba se poskytuje v souladu se zákonem 108/2006 Sb., § 40, odst. 1 a 2., o sociálních službách, v rozsahu a za podmínek stanovených ve „Smlouvě o poskytování pečovatelské služby“.

Základní činnosti při poskytování PS se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu-pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu-pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při péči o vlasy a nehty a pomoc při použití WC,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy- dovoz a donáška obědů, pomoc při přípravě a podání jídla a pití,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid, topení v kamnech, donáška vody, pomoc při zajištění velkého úklidu, běžné nákupy a různé pochůzky, velký nákup (balené potraviny), praní a žehlení prádla, popř. drobné opravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím-doprovod k lékaři, na úřady, pošta, škola-děti nebo dospělí.

Praní a žehlení prádla zajišťují pečovatelky v technickém zázemí budovy čp. 344 Proseč a budovy čp. 372 Proseč, kde jsou pračky a sušárny. V budově čp. 344 Proseč je také hygienické zařízení, které je využíváno pro potřeby klientů.

Dále se zajišťují fakultativní činnosti-přemývání jídlonosičů, použití čisticích prostředků na úklid – malý-velký.

Výše úhrady za pečovatelské úkony je stanovena Ceníkem služeb PS Proseč.

Informace o poskytování PS je možné získat na úřední desce města Proseč, webových stránkách – www.prosec.cz –, v Prosečském zpravodaji, v Informační nabídce PS nebo v Registru poskytovatelů sociální pomoci popř. telefonicky na č. 468 005 021 p. Češková, ved. PS, 469 319 480 p. Hánělová, 731 659 375 p. Macháčková, 468 005 026 Bc. Jan Macháček, starosta obce.

Pečovatelská služba je organizační složkou města Proseč. Za její řízení zodpovídá starosta města. Vedení provozu pečovatelské služby a sociální poradenství je zajišťováno prostřednictvím ved. PS a sociální pracovnice. Přímou obslužnost pečovatelské služby zajišťují 4 pracovnice v sociálních službách.                                                                                                                                          

Cílová skupina:

 • senioři,
 • osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • osoby s tělesným postižením,
 • rodiny s dětmi.

 

Věková struktura cílové skupiny:  

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64) let
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

                                                          

Cíl Pečovatelské služby Proseč:

 • zajistit základní životní potřeby osobám, které žijí osamoceně a nemají síly na tuto činnost (stanovený okruh osob) – pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobupomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu-pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při péči o vlasy a nehty a pomoc při použití WC, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy- dovoz a donáška obědů, pomoc při přípravě a podání jídla a pití, pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid, topení v kamnech, donáška vody, pomoc při zajištění velkého úklidu, běžné nákupy a různé pochůzky, velký nákup (balené potraviny), praní a žehlení prádla, popř. drobné opravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím-doprovod k lékaři, na úřady, pošta, škola-děti nebo dospělí – v jejich přirozeném domácím prostředí

 

 • zajistit klientům návrat do běžného života, pokud byli oslabeni nemocí, tělesným postižením, ztrátou blízkých nebo jsou na hranici finanční problémů a jejich situace je pouze dočasná – základní sociální poradenství, spolupráce s institucemi, pomoc při zajišťování příspěvků, dočasná pomoc při běžných úkonech v jejich domácím prostředí

 

 • umožnit klientům samostatné rozhodování o vlastním životě, podporovat je v jejich soběstačnosti a samostatnosti, pomoc s orientací ve vlastních právech a povinnostech sociální poradenství, rozhovory, poradenství ohledně financí

Kontakty na pracovnice:

468 005 021 p. Češková, ved. PS,

469 319 480 p. Hánělová,

731 659 375 p. Macháčková,

731 659 375 p. Zvolánková.

 

Dům s 16 chráněnými byty

Dům s chráněnými byty v Proseči má 16 bezbariérových bytů. Tyto byty jsou určeny pro seniory, invalidní důchodce a občany, kteří mají průkaz ZTP/P, tzn. občané, kteří vyžadují pomoc jiné fyzické osoby, ať již z důvodu zdravotního postižení, onemocnění nebo duševního onemocnění.

Chráněné byty jsou zařízením i pro občany, kteří se dostali do svízelné životní situace a z důvodu zdravotního, duševního, popř. sociálního nejsou schopni se o sebe postarat a pomoci si sami. Tito občané mají možnost a čas zde začít nový způsob života, který by je vrátil zpět k rodinám nebo do pracovního procesu. Z tohoto důvodu může docházet k častější výměně občanů.

Dům s chráněnými byty má svoje pravidla, která jsou nutná k tomu, aby se udržel pořádek a klid mezi občany.Pomoc a služby v tomto domě zajišťuje Pečovatelská služba Proseč. Služby, které jsou zajišťovány Pečovatelskou službou jsou např. dovoz oběda, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní a žehlení prádla, nákupy, lékař a léky), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstaravání osobních záležitostí.

Žádosti do Domu s chráněnými byty se podávají na MěÚ Proseč k rukám starosty nebo ved. PS p. Češkové. Žádosti občanů hodnotí komise  a  schvaluje MěÚ Chrudim, odbor soc. věcí.

Stanislava Češková, vedoucí Pečovatelské služby Proseč

6. Okruh osob, kterým je služba určena
Čt, 02/08/2018 - 08:35
Karolína Víchová
Thumbnail