Pečovatelská služba

Printer Friendly, PDF & Email

Pečovatelská služba Proseč  

Pečovatelská služba (PS) je terénní a ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, tělesného nebo zdr. postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby a rodinní příslušníci ji nemohou zajistit. PS Proseč neposkytuje služby osobám prokazatelně závislým na alkoholu, omamných látkách a agresivním osobám. Pečovatelskou službu Proseč zajišťují 4 pracovnice v sociálních službách a ved. PS, která je současně i sociální pracovnice.

Cílem PS Proseč je:

 • zajistit základní životní potřeby těm, kteří žijí osamoceně a nemají síly na tuto činnost (stanovený okruh osob) – donáška jídla, úklid domácnosti, nákupy, pochůzky, hygiena, péče o vlastní osobu, praní a žehlení prádla - v jejich přirozeném, domácím prostředí
 • zajistit klientům návrat do běžného života, pokud byli oslabeni nemocí, tělesným postižením, ztrátou blízkých nebo jsou na hranici finančních problémů a jejich situace je pouze dočasná – základní sociální poradenství, spolupráce s institucemi, pomoc při zajišťování příspěvků, dočasná pomoc při běžných úkonech
 • umožnit klientům samostatné rozhodování o vlastním životě, podporovat je v jejich soběstačnosti a samostatnosti, pomoc s orientací ve vlastních právech a povinnostech.

Kapacita PS Proseč je 60 osob v terénní službě a 10 osob v ambulantní službě.

PS se poskytuje v obci Proseč (Záboří, Podměstí, Česká Rybná, Miřetín, Paseky a Martinice) a v obci Bor u Skutče. Terénní služba je poskytována v pracovních dnech od 6.30 do 15.00 hod. v domácnostech osob, v případě potřeby klienta a volné kapacity pečovatelek je možné poskytovat služby i mimo výše uvedené hodiny 14-18 hod, ambulantní služba se poskytuje ve středu od 7.00 do 8.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 ve středisku osobní hygieny v domě čp. 344 Proseč. Na základě požadavků plní PS úkony, které zajišťují lidem jejich soběstačnost v domácím prostředí. Také umožňuje kontaktovat a využívat další služby podle jejich přání a potřeb, aby zvýšila jejich samostatnost a nezávislost v jejich domovech. PS zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu ve středisku osobní hygieny v prostorách domu čp. 344 Proseč, dovoz obědů, nákupy, dopravu k lékaři, donáška léků, praní prádla a žehlení, úklid v domácnostech, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (koncerty dětí, návštěvy příbuzných), poradenskou službu pro uživatele - soc. problematika. PS Proseč provádí také fakultativní činnost, která je v nabídce PS a ve Vnitřní směrnici č. 6 PS Proseč – dohled nad klientem, měření krev. tlaku, přemývání jídlonosičů, použití čisticích prostředků (malý a velký úklid), telefonování za služeb.telefonu.

Vzhledem k tomu, že je PS v denním kontaktu s lidmi, může pružně reagovat na jejich potřeby a požadavky s ohledem na momentální zdravotní a psychickou situaci. Ve všech případech vychází PS z okamžité situace uživatele, jelikož se jedná o seniory a osoby tělesně postižené. PS respektuje jejich osobní názor a požadavky, jak chtějí žít a využívat jejich služby.  Uživatel může službu den předem odmítnout nebo ji zrušit úplně, ale kdykoliv si o ni může znovu požádat a služba mu bude opět poskytnuta ve stejné kvalitě a s pozitivním přístupem poskytovatele. Žádost o poskytování PS se podává osobně nebo písemně k rukám ved. PS, prostřednictvím pracovnic v soc. službách popř. některého člena rodiny. Součástí smlouvy jsou – přílohy Smlouvy na poskytování PS- Osobní cíle klienta, Vnitřní pravidlaPečovatelské služby Proseč, úhrady za PS, které jsou stanoveny Vnitřní směrnicí PS č. 6Obecního úřadu Proseč a postup Řešení stížností klientů PS. Zájemce je seznámen se všemi Pravidly, kterými se řídí PS Proseč a která, v případě uzavření smlouvy, jsou mu předána.

Informace o PS je možné získat na úřední desce Městského úřadu Proseč, v informační nabídce, která je k dispozici na MěÚ Proseč, v domě čp. 344 Proseč, v domě čp. 372 Proseč, v Prosečském zpravodaji, prostřednictvím Registru poskytovatelů sociální pomoci nebo na tel.č. 469 321 137 p. Češková, 469 319 480 p. Hánělová, 731 659 375 p.Lettlová, 469 321 327 Jan Macháček, starosta města a na webových stránkách obce  - www.prosec.cz .

Okruh osob, kterým je určena Pečovatelská služba Proseč:

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dětmi

Věková struktura cílové skupiny:

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Kontakt na pracovnice PS:

 • Češková Stanislava - Městský úřad Proseč - tel. 468 005 021
 • Hánělová Jaroslava - pečovatelka, tel. 734 578 708
 • Vobejdová Anna - pečovatelka, tel. 734 752 029
 • Zvolánková Lucie - pečovatelka, tel. 731 659 375
 • Macháčková Markéta - pečovatelka, tel.

Pracovní doba: 6.30 - 15.00 hod., pondělí až pátek

 

Dům s 16 chráněnými byty

Dům s chráněnými byty v Proseči má 16 bezbariérových bytů. Tyto byty jsou určeny pro seniory, invalidní důchodce a občany, kteří mají průkaz ZTP/P, tzn. občané, kteří vyžadují pomoc jiné fyzické osoby, ať již z důvodu zdravotního postižení, onemocnění nebo duševního onemocnění.

Chráněné byty jsou zařízením i pro občany, kteří se dostali do svízelné životní situace a z důvodu zdravotního, duševního, popř. sociálního nejsou schopni se o sebe postarat a pomoci si sami. Tito občané mají možnost a čas zde začít nový způsob života, který by je vrátil zpět k rodinám nebo do pracovního procesu. Z tohoto důvodu může docházet k častější výměně občanů.

Dům s chráněnými byty má svoje pravidla, která jsou nutná k tomu, aby se udržel pořádek a klid mezi občany.Pomoc a služby v tomto domě zajišťuje Pečovatelská služba Proseč. Služby, které jsou zajišťovány Pečovatelskou službou jsou např. dovoz oběda, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní a žehlení prádla, nákupy, lékař a léky), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstaravání osobních záležitostí.

Žádosti do Domu s chráněnými byty se podávají na MěÚ Proseč k rukám starosty nebo ved. PS p. Češkové. Žádosti občanů hodnotí komise  a  schvaluje MěÚ Chrudim, odbor soc. věcí.

Stanislava Češková, vedoucí Pečovatelské služby Proseč