Pečovatelská služba

Printer Friendly, PDF & Email

Cílem PS Proseč je:

Poskytování komplexní služby, která vede k podpoře a udržení aktivního života a k prodloužení soběstačnosti našich klientů.

 • zajistit základní životní potřeby osobám, které žijí osamoceně a nemají síly na tuto činnost (stanovený okruh osob)
 •  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 •  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při péči o vlasy a nehty a pomoc při použití WC,
 •  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy dovoz a donáška obědů, pomoc při přípravě a podání jídla a pití,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid, topení v kamnech, donáška vody, pomoc při zajištění velkého úklidu, běžné nákupy a různé pochůzky, velký nákup (balené potraviny), praní a žehlení prádla, popř. drobné opravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod k lékaři, na úřady, pošta, škola-děti nebo dospělí – v jejich přirozeném domácím prostředí
 • zajistit klientům návrat do běžného života, pokud byli oslabeni nemocí, tělesným postižením, ztrátou blízkých nebo jsou na hranici finanční problémů a jejich situace je pouze dočasná – základní sociální poradenství, spolupráce s institucemi, pomoc při zajišťování příspěvků, dočasná pomoc při běžných úkonech v jejich domácím prostředí, podpora způsobu života, který se co nejvíce blíží dosavadnímu způsobu života uživatele
 • umožnit klientům samostatné rozhodování o vlastním životě, podporovat je v jejich soběstačnosti a samostatnosti, pomoc s orientací ve vlastních právech a povinnostech sociální poradenství, rozhovory, poradenství ohledně financí.

Poslání PS Proseč:

Vytváření klidného a bezpečného života seniorům a osobám se sníženou soběstačností a zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a dále zajištění žít důstojně a co nejdéle v domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí.

Poskytujeme dostupné, kvalitní sociální služby, zaměřené na podporu fyzických a psychosociálních dovedností našich klientů. Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb klientů a je postaveno především na vnitřních zdrojích služeb pro osoby, které potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb.

Pečovatelskou službu poskytujeme tak, aby se stala přirozenou součástí života a nenarušovala běžné činnosti výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy, zachováním lidské důstojnosti, kde je klient rovnocenným partnerem poskytované služby. 

 

Zásady poskytování služby:

 • vytváření podmínek pro naplňování práv klientů, úcty k člověku a respektování důstojnosti každého jedince
 • podporovat u klientů samostatnost, obvyklý způsob života a sociální začleňování, respektovat jejich vlastní vůli a úsudek
 • dodržování individuálního přístupu v souvislosti na poskytování sociální služby dle potřeb každého klienta
 • nevytvářet závislost klienta na službě, ale poskytovat pouze takový rozsah podpory, který klient nezbytně potřebuje
 • vytvářet podmínky a prostor pro udržení tělesných a duševních schopností
 • při poskytování pečovatelské služby je dbáno na týmovou práci a kvalitní vzájemnou komunikaci
 • dostupnost služby a rovný přístup ke klientům – služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost (v souladu s Listinou práv a svobod)

 

Způsob poskytování PS:

Pečovatelská služba (PS) je terénní a ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, tělesného postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby a rodinní příslušníci ji nemohou zajistit.

 

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění
 • osoby se sníženou soběstačností z důvodu tělesného postižení
 • rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby a rodinní příslušníci ji nemohou zajistit.

Věková struktura:

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27-64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Služba není určena:

 • osoby závislé na alkoholu
 • osoby závislé na omamných látkách
 • osoby s agresivním chováním

 

 • Pečovatelskou službu Proseč zajišťují 4 pracovnice v sociálních službách a ved. PS, která je současně i sociální pracovnice.
 • Kapacita PS Proseč je 70 osob v terénní službě a 10 osob v ambulantní službě.
 • PS je poskytována v obci Proseč (Záboří, Podměstí, Česká Rybná, Miřetín, Paseky a Martinice), v obci Zderaz a v obci Bor u Skutče. Terénní služba je poskytována v pracovních dnech od 6.30 do 15.00 hod. v domácnostech osob, v případě potřeby klienta a volné kapacity pečovatelek je možné poskytovat služby i mimo výše uvedené hodiny 1418 hod, ambulantní služba se poskytuje ve středu od 7.00 do 8.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00 ve středisku osobní hygieny v domě čp. 344 Proseč.

 

Veřejný závazek:

 • Sociální služba je veřejná.
 • Informace o službě je poskytována formou letáku, na webových stránkách města Proseč a v Prosečském zpravodaji.
 • Informace o PS je možné získat na úřední desce Městského úřadu Proseč, v informační nabídce, která je k dispozici na MěÚ Proseč, v domě čp. 344 Proseč, v domě čp. 372 Proseč, v Prosečském zpravodaji, prostřednictvím Registru poskytovatelů sociální pomoci nebo na tel. č. 468 005 021 p. Češková, 469 319 480 p. Hánělová, 731 659 375 p.Macháčková, 468 005 026 Jan Macháček, starosta města a na webových stránkách města  - www.prosec.cz.