Sportoviště a dětská hřiště

Printer Friendly, PDF & Email

Ve městě Proseč a jeho místních částech jsou v současné době ve vyhovujícím stavu hřiště:

V příštím roce se plánuje rekonstrukce:

Další sportovní zařízení:

 • Fotbalové hřiště
 • Tělocvična u ZŠ
 • Antuková hřiště u sokolovny (tenis, nohejbal, volejbal)

 

Provozní řád pro všechna dětská hřiště a sportoviště:

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba            Policie ČR                Hasiči

              155                              158                         150

Dítě do 6 let věku musí být při používání zařízení hřiště stále pod dohledem dospělé osoby (rodiče, odpovědné osoby)  a nesmí být ponecháno o samotě. Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.

V celém prostoru hřiště je zakázáno:

 • používat zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání;
 • kouření;
 • konzumace alkoholu a užívání omamných látek;
 • stanovat, nocovat a manipulace s otevřeným ohněm;
 • přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat;
 •  vstup se psy a jinými zvířaty;
 • jízda na kole přes povrchy hřišť (trávníky, oblázkové apod.);
 • vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy;
 • poškozovat zařízení a vybavení hřiště a zeleň, pokud je součástí hřiště;
 • znečišťovat hřiště a zeleň, pokud je součástí hřiště;
 • vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí;           
 • užívat zařízení při zjištěném poškození a je-li vyřazeno z provozu.

KAŽDÝ UŽIVATEL JE POVINEN:

 1. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní uživatele, ani sám sebe.
 2. V případě zjištění, že je stavem zařízení ohrožena bezpečnost dítěte, nesmí dohlížející dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.
 3. V horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat.
 4. Respektovat provozní řád a pokyny správce hřiště.
 5. Udržovat v prostoru hřiště čistotu, odpadky odhazovat do určených sběrných nádob.
 6. Nahlásit neprodleně vzniklou škodu na herních zařízeních správci hřiště, nebo jeho provozovateli.

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
Porušení povinností tohoto provozního řádu je sankcionováno dle příslušných právních předpisů.

V případě nerespektování provozního řádu si vlastník a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště. Provozovatel zodpovídá za údržbu, odstraňování závad, péči o zeleň a zajišťuje pravidelné revize hracích prvků hřiště. Jakékoliv závady na herních prvcích je nutné oznámit správci hřiště.

Udržujte prosím čistotu a pomozte nám chránit náš společný majetek.