Rozvojové dokumenty

Rozvojové dokumenty
Printer Friendly, PDF & Email

Hlavním strategikým dokumentem města je Program rozvoje města Proseč na roky 2011-2021, který byl schválen Zastupitelstvem města Proseč dne 6. 12. 2011 a aktualizován o rozvojové projekty Zastupitelstvem města Proseč dne 23. 11. 2015. Dokument představuje základní orientaci rozvoje města do roku 2021, včetně konkrétních aktivit na dané období, jeho součástí jsou také dlouhodobé strategické cíle, které jsou zabezpečovány samosprávou města a dalšími aktéry místního rozvoje, kteří významným způsobem ovlivňují život obyvatel našeho města. Navazujícím dokumentem je Územní plán Proseč, který byl schválen Zastupitelstvem města Proseč dne 26 5. 2015.

Program rozvoje města Proseč (2011-2021)

  • schválilo ZM 6. 12. 2011 - usnesením č. 6/2011
  • aktualizaci schválilo ZM 23. 11. 2015 - usnesením č. 6/2015

Program rozvoje města Proseč je strategií rozvoje města v období let 2011 až 2021 ve smyslu zákona o obcích a metodických pokynů nadřízených orgánů. Definuje možnosti a omezení a vyhledává vhodné způsoby financování rozvoje města. Program rozvoje města by měl sloužit nejen současnému zastupitelstvu především jako podklad pro zpracování konkrétních investičních záměrů, sestavování městského rozpočtu, zpracování územního plánu, posuzování regionálních plánů a programů z pohledu města. Hlavním cílem programu je organizace rozvoje města na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek.

Územní plán Proseč

  • schválilo ZM 26. 5. 2015 - usnesením č. 3/2015

Město Proseč připravilo nový územní plán, který mapuje celé území všech 7 místních částí (Proseč, Záboří, Podměstí, Paseky, Martinice, Česká Rybná a Miřetín). Územní plán definuje přesně plochy určené k zastavění, občanské vybavenosti, průmyslovému využití nebo rekreaci. V současné době je k dispozici pracovní návrh územního plánu. Vzhledem k dlouhodobé povaze tohoto rozvojového dokumentu by měl obsahovat i nyní nerealizovatelné věci, které jsou však součástí dlouhodobého plánu rozvoje města.

Obchodní koncepce města Proseč

  • dočasně pozastaveno zpracování

Rada města Proseč schválila usnesením č. 5/2013 vytvoření rozvojového dokumentu Obchodní koncepce města Proseč (OKMP) a pověřila Komisi rozvoje města sestavením tohoto dokumentu. Dokument bude poté předložen radě města, která ho následně předloží ke schválení Zastupitelstvu města Proseč. Dokument by měl být složen ze dvou části - Marketingová strategie města Proseč a Obchodní strategie města Proseč. Marketingová část by měla navrhnout cesty jak zlepšit prezentaci města navenek a komunikaci s návštěvníkem a občanem města. Obchodní část definuje zefektivnění správy obecního majetku a možnosti zlepšení nabídky služeb města. Hotová je zatím kapitola Publikační manuál první části Marketingové strategie města Proseč.

29. 12. 2013 28. 2. 2017