Rozvojové dokumenty

Printer Friendly, PDF & Email

Hlavním strategikým dokumentem města je Program rozvoje města Proseč na roky 2019-2026, který byl schválen Zastupitelstvem města Proseč dne 19. 2. 2019. Dokument představuje základní orientaci rozvoje města do roku 2026, včetně konkrétních aktivit na dané období, jeho součástí jsou také dlouhodobé strategické cíle, které jsou zabezpečovány samosprávou města a dalšími aktéry místního rozvoje, kteří významným způsobem ovlivňují život obyvatel našeho města. Navazujícím dokumentem je Územní plán Proseč.

Program rozvoje města Proseč (2019-2026)

  • schválilo ZM 19. 2. 2019 - usnesením č. 1/2019

Program rozvoje města Proseč je strategií rozvoje města v období let 2019 až 2026 ve smyslu zákona o obcích a metodických pokynů nadřízených orgánů. Definuje možnosti a omezení a vyhledává vhodné způsoby financování rozvoje města. Program rozvoje města by měl sloužit nejen současnému zastupitelstvu především jako podklad pro zpracování konkrétních investičních záměrů, sestavování městského rozpočtu, zpracování územního plánu, posuzování regionálních plánů a programů z pohledu města. Hlavním cílem programu je organizace rozvoje města na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek.

Územní plán Proseč

  • schválilo ZM 26. 5. 2015 - usnesením č. 3/2015
  • změnu č. 1 schválilo ZM 17. 6. 2019 - usnesením č. 3/2019
  • změnu č. 2 schválilo ZM 2. 9. 2020 - usnesením č. 5/2020

Město Proseč připravilo nový územní plán, který mapuje celé území všech 7 místních částí (Proseč, Záboří, Podměstí, Paseky, Martinice, Česká Rybná a Miřetín). Územní plán definuje přesně plochy určené k zastavění, občanské vybavenosti, průmyslovému využití nebo rekreaci. Vzhledem k dlouhodobé povaze tohoto rozvojového dokumentu by měl obsahovat i nyní nerealizovatelné věci, které jsou však součástí dlouhodobého plánu rozvoje města. V současné době existuje již změna č. 1 a změna č. 2 - úplné znění je k dispozici na webu pořizovatele (Městský úřad Chrudim).

Dokumenty
29. 12. 2013 6. 11. 2020