Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
24. 6. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 8.3.2012 podali Ing. Jaroslav Kučera, nar. 10.4.1950, bytem Praha, K Lukám 647/8, 142 00 Praha – Libuš, Alena Kučerová, nar. 30.9.1953, bytem Praha, K Lukám 647/8, 142 00 Praha – Libuš, oba zastoupeni Blahoslavem Hyksou, bytem Luže, Žižkova 403, 538 54 Luže (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y : „Rodinný dům (s garáží pro 2 osobní automobily a zimní zahradou) a bazén“ na pozemku parc.č. 1031/10, včetně prodloužení vodovodu, kanalizace a STL plynovodu na pozemcích parc.č. 1958 a 1963/2, dále domovních částí přípojek elektro, zemního plynu, dešťové a splaškové kanalizace, zpevněných ploch a oplocení na pozemcích parc.č.1963/2, 1957/5 a 1031/10 , vše v kat. území Proseč u Skutče (dále jen „stavba“).

Dokumenty