Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
28. 3. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor vydává rozhodnutí o umístění stavby, dne 27.10.2011 podala žádost společnost First International Company s.r.o., IČO 25294547, Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává
r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y :
„Vrtaná studna“
na pozemku parc.č. 513/20 v kat. území Nové Hrady u Skutče.

Dokumenty