Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

Printer Friendly, PDF & Email

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční v pátek dne 7. 10. 2016 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. 10. 2016 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Do Zastupitelstva Pardubického kraje mohou hlasovat výhradně státní občané České republiky, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Pardubického kraje, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let a není u nich překážka ve výkonu volebního práva. Využít svého volebního práva může volič pouze ve volební místnosti toho volebního okrsku, na jehož území je přihlášen k trvalému pobytu. Každý volič má právo ověřit si, zda je zapsán v seznamu voličů, případně požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav, přičemž obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Město Proseč je rozděleno podle stálého seznamu voličů a místa trvalého pobytu do čtyř volebních okrsků:

- okrsek č. 1 – Proseč, Dům s pečovatelskou službou, čp. 344 (trvale hlášeni v místní části Proseč a Podměstí), 7 členů okrskové volební komise, zapisovatelka Bc. Veronika Doležalová

- okrsek č. 2 – Záboří, obecní domek, čp. 33 (trvale hlášeni v místní části Záboří, Paseky a Martinice), 6 členů okrskové volební komise, zapisovatelka Hana Kusá

- okrsek č. 3 - Česká Rybná, obecní domek, čp. 96 (trvale hlášeni v místní části Česká Rybná) 5 členů okrskové volební komise, zapisovatelka Markéta Holcová

- okrsek č. 4 – Miřetín, bývalá škola, čp. 65 (trvale hlášeni v místní části Miřetín), 5 členů okrskové volební komise, zapisovatelka Lenka Kunhartová

Všichni voliči jsou srdečně zváni k volbám.

5. 10. 2016