Jednání Rady města Proseč č. 26/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
26/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
26. 11. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
20. 12. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
20. 1. 2020

1. Program

1. Organizační záležitosti
2. Interpelace na Ing. Kláru Dostálovou, ministryni pro místní rozvoj, ve
věci dotací na sportoviště 3. Dopis paní……….., dopis předán v kopii na pověřený stavební
úřad
4. Smlouva s Agenturou Familie, na představení ,,Zelňačka“
5. Návrh rozpočtového provizória města Proseč na rok 2020
6. Rozpočtový výhled do roku 2023 příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Proseč
7. Rozpočtové opatření č.6/RM/2019
8. Cenová nabídka firmy Bonita Group Service s.r.o., na pořízení nových
herních prvků pro dětské hřiště Záboří
9. Zápis z dílčího přezkoumání města Proseč, provedené zástupci Krajského
úřadu Pardubického kraje
10. Cenová nabídka na instalaci dávkovacího čerpadla síranu železitého od
firmy VODA CZ SERVICE
11. Odmítnutí dotace z IROP projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003689
,,Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“
12. Nová otevírací doba Městské knihovny Proseč s účinností od 1.1.2020
13. Žádost spolku P.A.S.E.K.Y – 2017 z. s. o umístění ,,Vánočního
Paseckého stromu“
14. Sleva ve výši 100 procent za pronájem veřejného prostranství pro
prodejní stánky jarmarku v rámci městské akce „Hvězdný advent
v Proseči“
15. Zápis č.3/2019 kontrolního výboru města Proseč
16. Žádost o pozastavení platby stočného

Dokumenty
u_rm_26_19web.pdf
Po, 01/13/2020 - 07:38
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
z_rm_26_19web.pdf
Po, 01/13/2020 - 07:43
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)