Jednání Rady města Proseč č. 21/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
21/2018
Kategorie
Rada města
Datum konání
9. 10. 2018
Datum vyvěšení na úřední desce
16. 10. 2018
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
16. 11. 2018

Program:

1. Organizační záležitosti

2. licenční smlouvu s OSA

3. Pojistná smlouva č. 8603433925

4. Financování stavebních prací - „Oprava silnice II/359 Proseč – Zderaz“

5. Cenová nabídka PRODIN a.s.

6. Připomínka členů rady k dopravnímu značení uzavírky

7. Smlouva o dílo č. 9/2018 s Výtahy EVIS s.r.o.

8. Jednání se zástupci Římskokatolické farnosti Proseč

9. Zveřejnění záměru koupě části pozemku

10. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti

11. Vyjádření žalovaného zastoupeném právním zástupcem města

12. Rozpočtové opatření č. 6/RM/2018

13. Žádosti majitelů nemovitostí v k.ú. Česká Rybná

14. Znovuotevření prodejny COOP v Záboří

15. Výskyt zvláště chráněného druhu na pozemku KN p. č. 1791/4 v k. ú. Proseč u Skutče

16. Přidělení bytu č. 14 v čp. 372

17. Cenová nabídka Ing. Igora Fialy na geodetické služby

18. Poskytnutí úhrady vynaložených nákladů - hledáním informací v archívech

Dokumenty