Jednání Rady města Proseč č. 12/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
12/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
25. 5. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
10. 6. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
10. 7. 2020

Program

1. Organizační záležitosti
2. Realizaci a dofinancování projektu „Kanalizace Proseč - VI. etapa“
3. Rozšíření počtu pečovatelek Pečovatelské služby Proseč
4. Pronájem p. p. č. 2621/7 k.ú. Záboří u Proseče firmě ERGOTEP, družstvo
Invalidů
5. Pořízení defibrilátoru AED Lifeline DCF-E110-CZ
6. Podání žádosti o dotaci na pořízení AED, digitální radiostanice a vybavení
pro transport zraněné osoby pro JSDH Proseč
7. Dopis JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., místopředsedkyně vlády a ministryně
Financí
8. Smlouva o zajištění obslužnosti na části území Pardubického kraje v období
od 30. 5. 2020 do 28. 9. 2020
9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IZ-12-2000338/VB/02 stavby „Perálec, Kutřín, Povodí Labe s.p.,
poldr“
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018949/VB2
11. Aktualizace ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen
12. Aktualizaci ceníku inzerci v radničním periodiku Prosečský zpravodaj
13. Aktualizace ceníku za pronájem, energie a služby, Provozního řádu MSC
Sokolovna
14. Změna provozní doby Městského úřadu Proseč
15. Zveřejnění záměru směny pozemků p. p. č. 1834/18 (487 m2), 1834/21 (187
m2), 1869/3 (5 m2), 1869/2 (26 m2) a část 1868/18 (347 m2) vše k.ú. Proseč
u Skutče za pozemky města p. č. 1861/1 (718 m2), 1834/22 (113 m2) a
1834/23 (221 m2) vše k.ú. Proseč u Skutče
16. Prominutí (vratku) školkovného za období od 16. 3. do 30. 6. 2020 za
všechny děti přihlášené k předškolní výuce v rámci příspěvkové organizace
města Základní škola a mateřská škola Proseč
17. Prominutí (vratku) nájemného za pronájem prostor sloužících k podnikání za
měsíce březen, duben a květen 2020
18. Rozpočtové opatření č. 1/RM/2020
19. Zadávací dokumentace a vyhlášení otevřeného výběrového řízení na akci
„Sociální zázemí pro sportovní hřiště v České Rybné“
20. Seznam firem k oslovení v rámci veřejné zakázky „Sociální zázemí pro
sportovní hřiště v České Rybné“
21. Zadávací dokumentace a vyhlášení otevřeného výběrového řízení na akci
„Rekonstrukce sportoviště pro míčové hry za Sokolovnou v Proseči“
22. Seznam firem k oslovení v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce sportoviště
pro míčové hry za Sokolovnou v Proseči“
 

Dokumenty
u_rm_12_20web.pdf
St, 06/10/2020 - 10:07
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)
z_rm_12_20web.pdf
St, 06/10/2020 - 10:08
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)