Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
23. 2. 2013

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání stavebního povolení na stavbu – „Stavební úpravy objektu čp. 66 Nové Hrady se změnou užívání na objekt pro rodinnou rekreaci, včetně přístavby a nástavby části objektu“ na pozemcích parc. č. st. 130 a parc.č. 569 v kat. území Nové Hrady u Skutče, která byla podána dne 26.9.2012, a dále stavební úřad přezkoumal podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí k umístění stavby - Přístavba a nástavba části objektu čp. 66 Nové Hrady“ na pozemcích parc. č. st. 130 a parc.č. 569 v kat. území Nové Hrady u Skutče, která byla podána dne 12.11.2012. Obě žádosti podali:
Jiřina Kutlvašrová, nar. 28.2.1955, Choceň, Hřbitovní 90, 565 01 Choceň
Ing. Radek Linhart, nar. 15.5.1972, Choceň, Sluneční 1814, 565 01 Choceň
Martina Linhartová, nar. 27.11.1975, Choceň, Sluneční 1814, 565 01 Choceň
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y: „Přístavba a nástavba části objektu čp. 66 Nové Hrady“ na pozemcích parc. č. st. 130 a parc.č. 569 v kat. území Nové Hrady u Skutče a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, s t a v e b n í  p o v o l e n í na stavbu: Stavební úpravy objektu čp. 66 Nové Hrady se změnou užívání na objekt pro rodinnou rekreaci, včetně přístavby a nástavby části objektu“ na pozemcích parc. č. st. 130 a parc.č. 569 v kat. území Nové Hrady u Skutče (dále jen „stavba“).

Dokumenty