Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
30. 11. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), v platném znění, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 22.8.2012 podal František Skalník, nar. 8.6.1971, Proseč 213, 539 44 Proseč u Skutče
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y :
1. „Vrtaná studna“ na pozemku parc.č. 278/6 v kat. území Proseč u Skutče;
2. „Vrtaná studna“ na pozemku parc.č. 1315/5 v kat. území Proseč u Skutče.

Dokumenty