Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
25. 11. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), v platném znění, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 7.6.2012 podala Tělovýchovná jednota Jiskra Litomyšl, IČO 15034526, Litomyšl – Město, U Plovárny 1061, 570 01 Litomyšl, zastoupená společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y : „Odpadní potrubí ze septiku s pískovým filtrem a výtokovým potrubím – likvidace odpadních vod“ na pozemcích parc.č. 536, 970, 902, 533 a 971, vše v kat. území Bor u Skutče.

Dokumenty