Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
10. 11. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění, ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 15.8.2012 podalo Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče, zastoupené starostou Janem Macháčkem, (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, s t a v e b n í  p o v o l e n í na stavbu:
Proseč u Sk., Borská – knn pro VO - rozšíření veřejného osvětlení“
na pozemcích parc. č. 268, 258, 257, 256/4, 1896 a 1243 v kat. území Proseč u Skutče a na pozemcích parc.č. 656, 703, 700, 570/5 a 570/2 v kat. území Podměstí (dále jen „stavba“).

Dokumenty