Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
15. 7. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor, stavební úřad posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 16.4.2012 podalo Město Proseč, IČO 00270741, zastoupené starostou města Janem Macháčkem, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y : „Parkoviště a rozšíření komunikace“ na pozemku parc.č. 2621/10, včetně přeložky komunikačního vedení společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. na pozemku parc.č. 2621/10 v kat. území Záboří u Proseče.

Dokumenty