Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
20. 6. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 29.3.2012 podali
Miloš Sejkora, nar. 11.1.1976, Vysoké Mýto, Jeronýmova 623, 566 01 Vysoké Mýto a Dagmar Sejkorová, nar. 13.10.1976, Vysoké Mýto, Jeronýmova 623, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,
s t a v e b n í  p o v o l e n í na stavbu: „Rodinný dům“ na pozemku parc. č. 110/1, včetně zpevněných ploch a přípojek sítí technického vybavení (vodovodní přípojka, přípojka splaškové kanalizace, přípojka dešťové kanalizace se vsakovacím objektem, domovní podzemní vedení nn), na pozemcích parc.č. 110/1, 110/2, 1883 a 1878, vše v kat. území Proseč u Skutče (dále jen „stavba“).

Dokumenty