Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
8. 6. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 18.1.2012 podalo Město Proseč, IČO 00270741, zastoupené starostou města Janem Macháčkem, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y :
„Kanalizace Proseč – Záboří 1. část – stoka Z-1 a Z-2“ na pozemcích parc.č. 2624/1, 2623, 2626, 2631, 2676, 192, 22 a 679, vše v kat. území Záboří u Proseče.

Dokumenty