Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
10. 4. 2012

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Ergotep, družstvo invalidů, IČO 25997815, Proseč 119, 539 44 Proseč u Skutče (dále jen „stavebník“) dne 21.3.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - „Kanalizační přípojka dešťové a splaškové kanalizace, včetně odlučovače ropných látek“ vše na pozemcích parc. č. st. 427/1, st. 427/2, st. 427/4, st. 177 a parc.č. 28 v kat. území Proseč u Skutče a st. 387 a parc.č. 2584/5 v kat. území Záboří u Proseče, a rovněž požádal o vydání rozhodnutí o změně stavby: „Nástavba III. nadzemního podlaží budovy C a její přístavba pro umístění vzdělávacího centra sociálního podnikání“ na pozemcích parc.č. st. 427/1, st. 427/4 v kat. území Proseč u Skutče a na pozemku parc.č. st.387 v kat. území Záboří u Proseče.

Dokumenty