Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
9. 3. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 1.9.2011 podal Zdeněk Kulhavý, nar. 5.11.1957, Krouna, Františky 103, 569 82 Borová u Poličky (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,  r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y : „Obnova rybníka na Martinickém potoce, včetně dvou tůní a revitalizace části Martinického potoka“
vše na pozemcích parc.č 1034/4, 1053/4, 1056/8, 1058 a 2669, vše v kat. území Martinice u Skutče a na pozemcích parc.č. 418/3 a 797 v kat. území Františky.

Dokumenty