Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
6. 3. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), v platném znění, podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů přerušuje územní řízení zahájené podáním žádosti ze dne 25.10.2011 pro stavbu : „Vrtaná studna“ na pozemku parc.č. 1435/8 v kat. území Záboří u Proseče (dále jen „stavba“).

Dokumenty