Rozhodnutí - „Kanalizace Proseč - VI. etapa“

Datum vyvěšení na úřední desce
12. 12. 2018
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
13. 1. 2019

Č. j.: CR 082241/2018 OŽP/Kk – 0069

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Město Proseč, IČO 00270741, náměstí Dr. Tošovského č. p. 18, 539 44 Proseč u Skutče

podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á    s p o l e č n é    p o v o l e n í

pro soubor staveb označený jako:

„Kanalizace Proseč - VI. etapa“

Dokumenty