Jednání Rady města Proseč č. 7/2020

Datum vyvěšení na úřední desce
23. 4. 2020
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
24. 5. 2020

  Program

1. Organizační záležitosti
2. Ukončení činnosti odborného lesního hospodáře ke dni 31. 3. 2020
3. Uzavření smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
4. Uzavření smlouvy příkazní o hospodaření na lesním majetku města Proseč
5. Podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku z grantu Nadace ČEZ
6. Souhlasné stanovisko k dočasnému užití pozemků p.č. 100/2, 248/10,
271/1, 278/6, 100/1, 2977/21, 297/25 a 312 v k.ú. Česká Rybná s Lesy
České republiky s.p., z důvodu realizace akce „Pehlinský potok, ř.km
0,590-1,435“
7. Uzavření dohody o ukončení nájmu v bytu čp. 298 ke dni 30. 4. 2020
8. Zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2621/7 k.ú. Záboří u Proseče
9. Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2019
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč.
10. Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Proseč za rok 2019
11. Aktualizace dokumentů Pečovatelské služby Proseč
12. Pověření starosty města zahájením jednání s podnikatelskými subjekty o
možné kompenzaci ze strany města
13. Pořízení dezinfekce na ruce Anti-COVID pro občany města Proseč
14. Pořízení respirátorů KN95
 

Dokumenty
u_rm_07_20web_0.pdf
Čt, 04/23/2020 - 14:02
Karolína Víchová
Thumbnail
z_rm_7_20web_0.pdf
Čt, 04/23/2020 - 14:02
Karolína Víchová
Thumbnail
Soubor(y)