Komunální volby do zastupitelstva města Proseč 2014

2014-08-05volby-2014.jpg
Printer Friendly, PDF & Email

Komunální volby do zastupitelstva města Proseč 2014 se uskuteční v pátek dne 10. 10. 2014 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 11. 10. 2014 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je občan obce, který je státním občanem České republiky, a který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Voličem je také státní občan členského státu Evropské unie, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu  a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Cizinec prokáže svou totožnost a státní občanství členského státu Evropské unie průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství členského státu Evropské unie, nebude mu hlasování umožněno.
Od okrskové volební komise volič obdrží úřední obálku, popř. hlasovací lístek. Poté v prostoru pro úpravu hlasovacího lístku si tento upraví a vloží do úřední obálky. Následně před okrskovou volební komisí úřední obálku vhodí do volební schránky. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst a psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku jiného voliče, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Zájem o hlasování do přenosné hlasovací schránky možno nahlásit na městského úřadu osobně nebo telefonicky – 468 005 027.
Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na většinové volbě stran a hnutí. Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu  vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů. Označí-li volič křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového počtu  pak obdrží volební strana, kterou volič dále označil v rámečku u jejího názvu. Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5 % hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5 % hlasů. Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.

Usnesením č. 3/2014 zastupitelstva města Proseč ze 16. června 2014 byl stanoven počet členů zastupitelstva města Proseč pro volební období 2014 - 2018 na 15 členů.

Hlasovat lze jedním z následujících způsobů:

 • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
 • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (15). Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
 • Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce (15).

Hlas je neplatný jestliže:

 • volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta
 • volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu
 • volič označil v hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva má být voleno, a to bez ohledu na to, zda v počtu označených je odvolaný kandidát (k označení kandidátů volební strany, kterou volič zároveň označil křížkem ve čtverečku před názvem volební strany, se však přitom nepřihlíží – do počtu jednotlivě označených se nezapočítávají)

Město Proseč je rozděleno podle stálého seznamu voličů a místa trvalého pobytu do čtyř volebních okrsků:

 • okrsek č. 1 – Proseč, Dům s pečovatelskou službou, čp. 344 (trvale hlášeni v místní části Proseč a Podměstí), 8 členů okrskové volební komise, zapisovatelka Romana Janečková
 • okrsek č. 2 – Záboří, obecní domek, čp. 33 (trvale hlášeni v místní části Záboří, Paseky a Martinice), 7 členů okrskové volební komise, zapisovatelka
 • Marie Zaninová
 • okrsek č. 3 - Česká Rybná, obecní domek, čp. 96 (trvale hlášeni v místní části Česká Rybná) 4 členové okrskové volební komise, zapisovatelka
 • Markéta Holcová
 • okrsek č. 4 – Miřetín, bývalá škola, čp. 65 (trvale hlášeni v místní části Miřetín), 4 členové okrskové volební komise, zapisovatelka Hana Boušková
8. 10. 2014