Přehled předpisů

Printer Friendly, PDF & Email

Úřední deska

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Proseč

Nejdůležitější používané právní přepisy:

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů)
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 • Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ONOOÚ/GDPR)

Plné znění zákonů najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz