Volby 2020

Volby 2020
Printer Friendly, PDF & Email

Důležité informace:

 

Přehled volebních okrsků ve městě Proseč

Volební okrsek č. 1:
Volební místnost Proseč – Městská knihovna Proseč, Školní čp. 70 (POZOR ZMĚNA! původně DPS čp. 344)
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce Proseč, Podměstí
- zapisovatelka Ing. Veronika Macháčková

Volební okrsek č. 2:
Volební místnost Proseč – Záboří, Obecní dům, Zábořská čp. 33
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce Záboří, Paseky, Martinice
- zapisovatelka Hana Kusá

Volební okrsek č. 3:
Volební místnost Obecní dům, Česká Rybná čp. 96
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce Česká Rybná
- zapisovatelka Karolína Honzlová

Volební okrsek č. 4:
Volební místnost Obecní dům, Miřetín čp. 65
- pro voliče, kteří trvale žijí v části obce Miřetín
- zapisovatelka Lenka Vrátilová

Datum a místo konání voleb

 • Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 9. dubna 2020 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb., částka 61, byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 3. října 2020 od 08:00 do 14:00 hodin.
 • Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve 13 krajích. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz.


Voličský průkaz

 • Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Ve volbách do zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat jen ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu Pardubického kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
 • O voličský průkaz lze požádat na Městském úřadě, oddělení správní a sociální - paní Stanislava Češková, tel.: 468 005 021.
 • Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat v písemné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče s doručením úřadu do 25. září 2020
 • Osobně do 30. září 2020 do 16.00 hod, volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
 • Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
 • Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
 • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky

 • Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
 • Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu). Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
 • Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (29. září 2020). V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Za přípravu a organizaci voleb je kompetentní osobou Ing. Veronika Macháčková, oddělení finanční a majetkové, tel.: 468 005 025, mobil 728 366 359, email: machackova@prosec.cz

Informace pro voliče, kteří v době voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje budou v karanténě z důvodu onemocnění Covid-19

Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona, který umožní lidem, jimž nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická stanice nebo praktický lékař. Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:

 • Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.
 • Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
 • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

21. 9. 2020 21. 9. 2020