Participativní rozpočet 2020 v Proseči

Participativní rozpočet
Printer Friendly, PDF & Email

O participativním rozpočtu:

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o pe­nězích v rozpočtu a pomohli tak rozvoji své obce. Základním principem je, že město vymezí každý rok část peněz z roč­ního rozpočtu a obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit.

Participativní rozpočet v Proseči:

Rada města Proseč navrhla pro rok 2020 alokovat celkem 700 tisíc korun z rozpočtu na projekty vybrané v rámci participativního rozpočtu. Jedná se o pilotní projekt, který zde ještě nikdy nebyl vyzkoušen, proto chceme k návrhům přistupovat otevřeně a s žadateli spolupracovat na správném podání a hodnocení. Pro každou místní část je vyhrazena částka 100 tisíc korun. O způsobu využití této částky mo­hou rozhodnout přímo občané na základě předložených návrhů. Základní podmín­kou je, že všechny projekty musí být re­alizovány ve veřejném prostoru a být vy­užitelné širokou veřejností. Termín pro podání návrhů je do 31. ledna 2020. Předkladatel by měl být vždy připravený si svůj návrh obhájit před Komisí rozvoje města Proseč. Komise všechny podané návrhy po­soudí z hlediska finanční náročnosti, slo­žitosti (např. projektová dokumentace, povolení) a především z pohledu, aby vy­brané projekty prospěly a přinesly užitek co největšímu počtu občanů.

Alokace participativního rozpočtu na rok 2020:

Česká Rybná

100 000 Kč

Martinice

100 000 Kč

Miřetín

100 000 Kč

Paseky

100 000 Kč

Podměstí

100 000 Kč

Proseč

100 000 Kč

Záboří

100 000 Kč

Podměstí

100 000 Kč

Celkem

700 000 Kč

Kontaktní osoby pro další informace a konzultace návrhů:

Ing. Jan Macháček                                                         Jan Poslušný

starosta@prosec.cz                                                       steelmont@seznam.cz

tel. 777 119 957                                                             tel. 602 164 061

Dokumenty
12. 12. 2019 12. 12. 2019