Formuláře

Printer Friendly, PDF & Email

Formuláře pro sociální služby a dávky OZP

Žádost o příspěvek na péči

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči

Žádost o zvýšení příspěvku

Žádost o příspěvek na mobilitu

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Oznámení o poskytovateli pomoci

Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Doklad o výši čtvrtletního příjmu – příspěvek na zvláštní pomůcku

Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech

Doklad o podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti

Seznam ostatních započitatelných příjmů

Potvrzení o studiu

Souhlas s předáváním rodného čísla České poště za účelem vyšší ochrany výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči poštovní poukázkou

Odvolání souhlasu s předáváním rodného čísla České poště

 

Formuláře pro stavební úřad

Územní řízení

Územní řízení se provádí pokud se bude umisťovat na pozemku nová stavba nebo zařízení, plánuje se využití území pro zástavbu, změna využití území, změna stavby nebo změna vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemku nebo se na určitém území připravuje ochranné pásmo. Formuláře jsou k dispozici na Stavebním úřadě nebo na internetové adrese: www.mmr.cz

Ohlášení, stavební řízení, terénní úpravy, užívání a odstranění stavby

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce vyžadují ohlášení nebo stavební řízení. Dokončenou stavbu, popř. její část schopnou samostatného užívání, nebo tu část stavby, na kterou byla provedena změna nebo udržovací práce (pokud vyžadovaly stavební povolení) lze užívat jen na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhladu. Odstranění stavby, terénní úpravy a zařízení je nutné ohlásit stavebnímu úřadu. Formuláře jsou k dispozici na Stavebním úřadě nebo na internetové adrese: www.mmr.cz