Výbory a komise

Printer Friendly, PDF & Email

 Finanční výbor 

 • Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města podle ustanovení § 119 odst. 2 zákona o obcích a stanovené pracovní náplně finančního výboru
 • Předseda: Jaroslav Šlégr
 • Členové: Josef Kvapil ml., Jiří Kubík, Ing. Eva Daňková, Petr Pešek

Kontrolní výbor

 • Kontrolní výbor provádí kontrolu plnění usnesení ZM a RM, kontroluje dodržování právních předpisů podle ustanovení § 119 odst. 3  zákona o obcích a stanovené pracovní náplně kontrolního výboru
 • Předseda: Josef Soukal, DiS.
 • Členové: Ing. Helena Skálová, Mgr. Josef Roušar

Osadní výbor Záboří

 • Osadní výbor zřizuje zastupitelstvo města podle § 120 zákona o obcích. Osadní výbor je poradním a iniciačním orgánem zastupitelstva města a je složen z občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce
 • Předseda: Hana Kusá
 • Členové: Lukáš Kusý, Věra Truncová, Mgr. Věra Stodolová – Šoupalová, DiS., Josef Kvapil

Osadní výbor Česká Rybná

 • Osadní výbor zřizuje zastupitelstvo města podle § 120 zákona o obcích. Osadní výbor je poradním a iniciačním orgánem zastupitelstva města a je složen z občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce.
 • Předseda: Zdeněk Dostál
 • Členové: Jiří Samek, Pavel Skala, Josef Skála, Petr Honzák

Komise rozvoje města

 • Komise Rady města Proseč
 • Předseda: Bc. Jan Macháček
 • Členové: Jan Poslušný, Radek Šenkýř, Miloslav Hurych, Tomáš Háp, Petr Herynek, Ivana Šafránková, Pavel Vostrčil, Josef Soukal, Roman Češka, Ondřej Klofát
 • Náplň činnosti komise:
  • Vytváření a pomoc vytvářet rozvojové dokumenty (Strategický plán rozvoje, územní plán, studie, koncepční materiály, rozvoj cestovního ruchu, atd.).
  • Podílení se na přípravě nových obecně prospěšných projektů a služeb ve městě.
  • Pomoc s efektivnějším využíváním dotačních programů pro město, organizace a spolky.
  • Pomoc s rozvojem podnikání ve městě, komunikace s podnikateli a zaměstnavateli.
  • Zlepšování využívání městských objektů a nemovitostí.
  • Hledání způsobů jak přilákat nové investory do regionu a podpora vytváření nových pracovních míst.

Kulturní komise

 • Komise Rady města Proseč
 • Předseda: Eva Rejentová
 • Členové: Kristýna Řebíčková, Marek Rejent, Jakub Fafílek, Barbora Fafílková, Tomáš Háp, Lukáš Klíma, Olga Klímová, Lenka Kvapilová, Veronika Roušarová, Josef Sodomka,  Andrea Sodomková, Ondřej Klofát
 • Náplň činnosti komise:
  • Pořádání a pomoc s organizací kulturních a společenských akcí na území města (společenské akce, výstavy, besedy, akce zaměřené na specifické věkové skupiny a další)
  • Podílení se na zkvalitňování a rozšiřování „Muzea dýmek“ v Proseči.
  • Podílení se na uchování tradic města a památek na významné osobnosti města.
  • Podílení se na zkvalitňování využití volného času dětí a mládeže.
  • Komunikace a spolupráce s místními spolky, městskou knihovnou, ZŠ a MŠ.
  • Vyjadřování se k žádostem o finanční příspěvek na konání kulturních a společenských akcí.
  • Předkládání návrhů na zkvalitnění a obohacení života obyvatel města.
  • Spolupráce a připomínkování rozvojových  materiálů města v oblasti kulturní a společenské.

Sociální komise

 • Komise Rady města Proseč
 • Předseda: Stanislava Češková
 • Členové: Ludmila Zelenková, Bc. Petr Herynek, Jaroslava Hánělová, JUDr. Pavel Nádvorník

Povodňová komise

 • Předseda: Bc. Jan Macháček (tel.: 777 119 957, e-mail: machacek@prosec.cz)
 • Členové: Miloslav Hurych, Radek Šenkýř, Tomáš Háp, Karel Hloušek