Kanalizace Proseč – Záboří 1. část

Printer Friendly, PDF & Email
Zadavatel
Město Proseč
Předpokládaná hodnota
zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Předmět zakázky
Zakázka na stavební práce
Způsob zadání
Podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Platnost do
Status zakázky
Veřejná zakázka
Stav zakázky
Ukončeno

Stavbou bude zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková kanalizace. Jedná se o trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno odvedení a likvidace splaškových odpadních vod z 5 obytných objektů v lokalitě Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Kanalizace bude jednotná, bude napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena v ČOV.

Technické řešení:

Výstavba kanalizace bude prováděna vždy od místa napojení proti spádu potrubí. Stoka Z-1 bude napojena šachtou ŠZ-1-01, která bude osazena na výřezu ve stávající stoce. Stoka bude končit v místní komunikaci před objektem č.p. 4. Stoka Z-2 bude napojena na stávající stoku za šachtou ŠA1-73. Střední úsek stoky vede po hrázi Zábořského rybníka. V tomto úseku bude v délce 30,0m proveden těsnící jílový zásyp potrubí. Stoka bude ukončena za překopem potoka na zahradě č.p. 81.

Dodatečná informace k ZD č. 2:

zadavatel výše uvedené zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Vám na základě závěrů učiněných při prohlídce místa plnění dne 15. 4. 2013 poskytuje následující dodatečnou informaci k uvedené zakázce:

1) V projektu došlo k přepracování technického řešení stoky Z-2. Projektovou dokumentaci stoky naleznete v příloze této dodatečné informace (soubor pdf_DPS_revize_Z_2.zip). Při přípravě nabídky je třeba vycházet z dosavadní projektové dokumentace v kombinaci s přiloženým přepracovaným projektem stoky Z-2.

2) Dále zadavatel vydává pro tuto stoku nový výkaz výměr, jímž je třeba nahradit výkaz stávající. Také tento naleznete v příloze (soubor Vykaz_vymer_Kanalizace Proseč-Záboří_Revize_04_2013.xls, který je součástí výše uvedeného ZIP archivu).

3) V souvislosti s vydáním této dodatečné informace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 7. 5. 2013, do 11 hodin. Místo pro podání nabídek zůstává v platnosti.

Dodatečná informace k ZD č. 1:

1.) Platný výkaz výměr k nacenění je vykaz_vymer_kanalizace_prosec_-_zabori_revize_03_2013.xls (tato informace již není platná, viz. výše uvedená dodatečná informace č. 2)

Dokumenty
omluva_instav.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:48
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
omluva_ulehla.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:48
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
10. 4. 2013 5. 8. 2013