Kanalizace Proseč – stoka „Ax“

Printer Friendly, PDF & Email
Zadavatel
Město Proseč
Předpokládaná hodnota
zakázky malého rozsahu (§12, odst. 3)
Předmět zakázky
Zakázka na stavební práce
Způsob zadání
Podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Platná od
Platnost do
Status zakázky
Veřejná zakázka
Stav zakázky
Ukončeno

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je vybudování kanalizace části městské kanalizace v rozsahu dle projektové dokumentace.
Jedná se o kanalizaci splaškovou. Dešťové vody budou likvidovány a odváděny stávajícím způsobem. Kanalizační stoka je navržena s ohledem na terén gravitační. Její rozsah je patrný ze situace. Stavba přímo navazuje na vybudované stoky předchozích etap výstavby městské kanalizace. Stoka byla součástí I. etapy výstavby kanalizace ve městě, ale nebyla realizována. Materiálově je gravitační kanalizace uvažována z plastového potrubí PP 280, UR2, min. SN10, DIN o profilu DN 250. K předávacímu protokolu díla bude přiloženo geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zkouška těsnosti kanalizace a kamerová prohlídka dokončené stavby. Místa, kde nebude možné dodržet prostorovou normu pro uložení podzemních sítí, budou na místě stavby řešena s jejich správci po skutečném vytyčení.

Předpokládaná doba plnění zakázky: 1. 4. 2014 až 31. 8. 2014

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 12. března 2014 v 14.00 hod.

Prohlídku místa budoucího plnění je možné vykonat dne 5. března 2014 v 10.00 hodin se srazem účastníků na místě budoucí stavby (tj. Proseč - Podměstí u čp. 24)

http://www.mestoprosec.cz/mesto/projekty-mesta/kanalizace-prosec-%E2%80%93-stoka-%E2%80%9Eax%E2%80%9C

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/kanalizace-prosec-stoka-ax

Dokumenty
pdf_ax.zip
Ne, 02/05/2017 - 22:48
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
5. 8. 2013 4. 4. 2014