Zemina a stavební suť

Printer Friendly, PDF & Email

Terénní úpravy pozemků v k.ú. Proseč

Provozní doba zařízení:

NENÍ V PROVOZU - TRVALE UZAVŘENO

NÁHRADNÍ ŘESENÍ - SKLÁDKA TRAMON http://www.tramon.cz/

Majitel a provozovatel:

Město Proseč
náměstí Dr. Tošovského 18
539 44 Proseč
IČO: 00270741
DIČ: CZ00270741
Tel. 469 321 137

Kdo může do zařízení uložit níže uvedené odpady?

  • fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Proseče a místních částí - musí předložit občanský průkaz (ke splnění této podmínky je provozovatel zařízení oprávněn vyžadovat k nahlédnutí občanský průkaz, protože bez ověření totožnosti tento odpad neodebere - viz § 18 zákona č. 185/2001 Sb.)
  • fyzické osoby, které vlastní na území města Proseč a jeho místních částech stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, musí předložit občanský průkaz (ke splnění této podmínky si provozovatel zařízení vyžádal souhlas města Proseč se soupisem majitelů nemovitostí s uhrazeným poplatkem za svoz odpadu, totožnost osoby opět ověří nahlédnutím do občanského průkazu).
  • Město Proseč a jím zřízení příspěvkové organizace a vlastněné firmy a to pouze výhradně pro investiční záměry a potřeby rozvoje města Proseč.

Seznam druhů odpadů, které lze ukládat v zařízení:

(v členění dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů)

Kód odpadu Název odpadu Kategorie
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O
20 02 02 Zemina a kameny O

Jiné druhy odpadů nejsou do zařízení přijímány.

Povoleno:

Rozhodnutím o využití území Hospodářsko-správního odboru Obecního úřadu v Proseči č.j. 372/2003-328/R, které nabylo právní moci dne 9. 3. 2004.

Rozhodnutím Městského úřadu Chrudim, odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, ze dne 6. 11. 2003 č.j. ŽP/OPP/246/03/Ko, kterým se uděluje souhlas s terénními úpravami.

Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 3. 12. 2012 č.j. 75075/2012/OŽPZ/BT, s platností do 31. 12. 2016, kterým uděluje souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů a s jeho provozním řádem, tel. 466 026 422.