Jednání rady města Proseč č. 25/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
25/2020
Kategorie
Rada města
Datum konání
26. 10. 2020
Datum vyvěšení na úřední desce
2. 11. 2020
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
2. 12. 2020

Program:

1. Organizační záležitosti
2. Žádost o mimořádnou dotaci z MPSV
3. Žádost o dotaci „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“
4. Přijetí dotace na podporu hospodaření v lesích
5. Přijetí účelového daru od firmy ERGOTEP, družstvo invalidů
6. Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb.
7. Smlouva o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci akce „Modernizace silnice III/3542 Česká Rybná – průtah“
8. Zveřejnění záměru prodeje (směny) části pozemku p. č. 271/4 a části 2977/1, k.ú. Česká Rybná na úřední desce
9. Přijetí daru od firmy ERGOTEP, družstvo invalidů
10. Smlouva o bezúplatném pronájmu 2 ks odpadových nádob na sběr kovového odpadu typu „zvon“
11. Stanovení výše stočného pro rok 2021
12. Protokol č. 8/2020 o výsledku řádné kontroly v přenesené působnosti na úseku matriční agendy a státního občanství
13. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Proseč v roce 2020
14. Zrušení realizace projektu „WIFI4EU“ ve městě Proseč
15. Aktualizace pravidel pro hlášení městským rozhlasem
16. Žádost o řešení povodňových událostí v České Rybné
17. Prodloužení nájemných smluv o nájmu bytů
18. Schválení nabídky na zpracování PD ve stupni DUR a DSP včetně inženýrské činnosti na akci „Průmyslová zóna Proseč – komunikace“
19. Informace o jednání se starostou obce Bor u Skutče ve věci opravy místní komunikace
20. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely 1848/3 a 1846/5 v k. ú. Proseč u Skutče ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
21. Rozpočtové opatření č. 7/RM/2020

Dokumenty