Jednání Rady města Proseč č. 20/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
20/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
30. 8. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
29. 10. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
14. 11. 2019

Program: 1. Organizační záležitosti
2. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Základní škole a mateřské
škole Proseč
3. Zápis o výsledku kontroly města Proseč nahrazující interní audit, starosty
Ing. Jana Macháčka
4. Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí v k.ú. Česká Rybná
5. Výpověď za služby ,,SMS InfoKanál“ firmy KONZULTA Brno, a.s.
(IČ:25548085)
6. Cenová nabídka firmy Bártek rozhlasy, s.r.o. (IČ: 27781275)
7. Cenová nabídka firmy firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČ: 48035599)
8. Informace Ministerstva vnitra o vstoupení v planosti a účinnosti nového
zákona č. 99/2019 Sb. a zákona č. 365/2000 Sb 9. Informace starosty o jednání s MgA. Markem Rejentem a Ing. Jakubem
o variantních řešeních Revitalizace centra města Proseč
10. Informaci firmy EKO-KOM, a.s. (IČ: 25134701) o množství odpadů
z obalů 11. Protinabídka p. Miloše Halamky na vyřešení majetkoprávní situace,
užívaného pozemku, p. č. 2091 v k. ú. Česká Rybná
12. Žádost občanů o zajištění pravidelného autobusového spoje č 620776 1
13. Aktualizovaná nabídku č.4819 firmy APOLO CZ s.r.o, (IČ: 27492851)
14. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického
kraje v období od 1.6.2019 do 30.9.2019
15. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
veřejné zakázky s názvem: ,,Dostavba pavilonu odborných učeben školy
Proseč“
16. Vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč z evidence.
17. Nabídka bezplatného rozšíření ASPI- RM, firmy WOLTERS KLUWER
ČR, a.s. (IČO: 63077639)
18. Smlouvu o poskytnutí dotace č. OKŘ/19/24684 z rozpočtu Pardubického
kraje pro jednotky SDH obce na rok 2019 – II. kolo
19. Smlouva o podmínkách uskutečnění koncertu Jiřího Schmitzera na
festivalu ,,Šumsadu“
20. Rozpočtová opatření č.3/RM/2019.
21. Organizační řád městského úřadu Proseč s účinností od 1.12.2019 22. Návrhy kupních smluv s p. Janem Kadlecem a Ing. Janou Janů
23. Finanční dar pro Pavla Doležala v rámci udělení čestného občanství města
Proseč
24. Termín předání čestného občanství pro Pavla Doležala
25. Výroba pamětní mince k 670. výročí první zmínky o Proseči
26. Dodatek č.1 ke Smlouvě systému HELIOS eObec č. E-10-02180 firmy
Asseco Solutions, a.s., IČ:64949541
27. Ukončení nájmu bytu č.4 v č.p. 344, Proseč z důvodu úmrtí nájemce
28. Stanoviska rady města k žádostem o odkup či prodeji pozemků 29. Smlouva o zápůjčce peněz, pro p. Zdeňka Homolku
30. Úhrada nákladů spojených s obnovou Prosečského kroje

Dokumenty