Jednání Rady města Proseč č. 17/2019

Printer Friendly, PDF & Email
Číslo jednání
17/2019
Kategorie
Rada města
Datum konání
12. 7. 2019
Datum vyvěšení na úřední desce
9. 8. 2019
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
9. 9. 2019

Program:          

1. Organizační záležitosti

2. Přijetí dotace „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“

3. Zadávací a kvalifikační dokumentace a vyhlášení veřejné zakázky „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“

4. Komise pro posouzení nabídek a kvalifikace uchazečů  akce „Dostavba pavilonu odborných učeben školy Proseč“

5. Podání odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Chrudimi

6. Smlouva č. 05/2019/POV o realizaci s Mikroregionem Litomyšlsko

7. Smlouva č. 06/2019 o poskytnutí mimořádného členského příspěvku s Mikroregionem Litomyšlsko

8. Smlouva o dílo „Rekonstrukce víceúčelového hřiště - Proseč“

9. Cenová nabídka na opravu komunikace k Šilinkovu dolu  k.ú. Miřetín

10. Informace ve věci opravy koryta drobného vodního toku v k.ú. Miřetín

11. Informace ve věci budoucích věcných břemen zřízených na pozemcích dotčených kupní smlouvou s firmou ERGOTEP

12. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IZ-12-200380/VB/1s ČEZ Distribuce, a.s.

13. Smlouva o smlouvě budoucí  o zřízení služebnosti č. 953/068/2019 v rámci akce „Veřejné osvětlení Česká Rybná – Snížení energetické náročnosti“ s Lesy České republiky, s.p.

14. Žádost o prominutí stočného z důvodu havárie vodovodní přípojky

15. Poděkování za finanční dar pro Domov seniorů Drachtinka

16. Mimořádná odměna pro ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Proseč

17. Podání cenové nabídky na odkup nemovitostí ve městě Proseč

18. Rozpočtová opatření č. 2/RM/2019

Dokumenty