Záměr prodeje části parcely č. 2643 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Záboří u Proseče