Žádost o pronájem pozemku

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
14. 7. 2012

MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného jako pozemková parcela č. 900/17 trvalý travní porost o výměře 442 m2. v k.ú. Martinice u Skutče. O pronájem výše uvedeného pozemku p.č. 900/17 žádá p. Pospíšilová Zuzana, bytem Proseč, Martinice 38. Paní Pospíšilová je vlastník a nájemce sousedních pozemků a tyto pozemky spolu s pozemkem p.č. 900/17 využívá k pasení hospodářských zvířat. Tento záměr je vyznačen na situačním plánku.

Dokumenty