Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
16. 2. 2013

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Obec Nové Hrady, IČO 00270598, Nové Hrady 123, 539 45 Nové Hrady u Skutče (dále jen „žadatel“) dne 21.12.2012 podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: „Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Z2 a Z3 Nové Hrady“
Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů:
SO-01.1 Komunikace a zpevněné plochy – I. etapa, na pozemcích parc.č. 797/10, 797/11, 68, 760, 348/4, 348/6, 362/1, 348/12 a 749 k.ú. Nové Hrady u Skutče;
SO-01.2 Komunikace a zpevněné plochy – II. etapa, na pozemcích parc.č. 796/9, 796/27, 749, 344/1 a 344/12 k.ú. Nové Hrady u Skutče;
SO-02 Vodovod, na pozemcích parc.č. 348/3, 760, 362/1 a 348/4 k.ú. Nové Hrady u Skutče;
SO-03 Dešťová kanalizace, na pozemcích parc.č. 760, 362/1 a 348/4 k.ú. Nové Hrady u Skutče;
SO-04 Splašková kanalizace, na pozemcích parc.č. 760, 362/1 a 348/4 k.ú. Nové Hrady u Skutče;
SO-05 STL plynovod a plynovodní přípojky, na pozemcích parc.č. 348/2, 760, 362/1 a 348/4 k.ú. Nové Hrady u Skutče;
SO-06 Kabelové vedení NN, na pozemcích parc.č. 347/1, 348/2, 760, 362/2, 362/1 a 348/4 k.ú. Nové Hrady u Skutče;
SO-07 Veřejné osvětlení, na pozemcích parc.č. 760, 362/2 a 362/1 k.ú. Nové Hrady u Skutče;
SO-08 Vegetační úpravy, na pozemcích parc.č. 760, 362/2, 362/1, 348/4, 348/6 a 749 k.ú. Nové Hrady u Skutče;
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Dokumenty