Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
14. 11. 2012

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /dále jen stavební zákon/, v platném znění, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 14.8.2012 na žádost, kterou podal
Ing. František Krčil, nar. 21.8.1968, Vysoké Mýto, Dvořákova 389, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen („žadatel“), ve věci územního rozhodnutí pro stavbu:
Zimní zahrada“ na pozemku parc.č. 109 v kat. území Perálec. Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout u Městského úřadu v Proseči, HSO, stavebního úřad (úřední dny pondělí 8 – 17 hod. , středa 8 – 16.00, v ostatní dny po předchozí domluvě), a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. Po uplynutí této lhůty správní orgán ve věci rozhodne. Za den doručení se považuje 15. den vyvěšení na úředních deskách.

Dokumenty