Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
4. 8. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 11.5.2012 podalo
Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče, zastoupené starostou města Janem Macháčkem,
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, s t a v e b n í  p o v o l e n í na stavbu: „Miřetín – částečná rekonstrukce VO a MR – výstavba kabelového vedení MR, VO a stožárů VO v délce cca 1960 m“

Dokumenty