Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
8. 7. 2012

O spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Recycling – kovové odpady a.s., IČO 25252852, Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř, zastoupený na základě písemné plné moci ing. Pavlem Šejnou, bytem Letohrad, Alfonse Muchy 822, 561 51 Letohrad (dále jen „stavebník“) dne 23.4.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: „Sběrný dvůr Proseč - obslužný a skladový objekt“, včetně přípojek elektro, vody a kanalizace, zpevněných ploch a oplocení vše na pozemku parc. č. 570/2 vše v kat. území Podměstí (dále jen „stavba“). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Dokumenty