Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
27. 6. 2012

Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče, zastoupené starostou obce Janem Macháčkem, (dále jen „stavebník“) dne 11.5.2012 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: „Miřetín – částečná rekonstrukce VO a MR – výstavba kabelového vedení MR, VO a stožárů VO v délce cca 1960 m“ na pozemcích parc. 30, 20/2, 1131, 28/1, 28/2, 28/3, st. 1/1, 20/1, 1150, 1075/13, 1075/14, 1075/1, 1114, 1075/8, 5, 1075/7, 1077/2, 1089/1, st. 20/2, 1074/1, 73, 1074/4, 49/1, 1149, 767/1, 1098, 469/1, 469/2, 1096/1, st. 79, 469/4, 1096/3, 1096/4, 468/2, 466/2, st. 70, 466/1, 468/4, 1093, 465/1, 464/16, 464/1, 464/8 a 1141, vše v kat. území Miřetín a dále na pozemcích parc.č. 3118, 441, 3017 a 442/1, vše v kat. území Česká Rybná (dále jen „stavba“). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Dokumenty