Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
14. 6. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor /dále jen HSO/, stavební úřad přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 6.9.2011 podala společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín , zastoupená společností PEN-projekty energetiky, s.r.o., IČO 26011701, Pardubice, Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, r o z h o d n u t í o  u m í s t ě n í  s t a v b y „Rekonstrukce distribuční sítě nn Miřetín v celkové délce cca 1400m“ a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, s t a v e b n í  p o v o l e n í na stavbu: „Miřetín – částečná rekonstrukce TS č. 588 a nn – rekonstrukce distribuční sítě nn v délce cca 1400m“

Dokumenty