Veřejná vyhláška

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
15. 3. 2012

Městský úřad v Proseči, hospodářsko-správní odbor vydává rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 29.11.2011 podala společnost ČEZ-Distribuce, a.s se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupená společností VČE-montáže, a.s., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČO 25938746 na stavbu: „Kabelové vedení Proseč u Skutče – knn - Skalník“ na pozemcích parc.č. 278/1, 1896, 253/1, 252/1, 1944/1 a 1315/5, vše v kat. území Proseč u Skutče (dále jen „stavba).

Dokumenty