Nabídka pracovního místa MěÚ Proseč

Datum vyvěšení na úřední desce
8. 9. 2020
Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
24. 9. 2020

Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč zastoupené starostou města v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

V Y H L A Š U J E

VEŘEJNOU VÝZVU (VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ)

na pracovní pozici

asistent/asistentka starosty

 

Místo výkonu práce:

Proseč, Městský úřad, náměstí Dr. Tošovského 18

Pracovní poměr:

na dobu určitou 12 měsíců (zkušební doba 3 měsíce), možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou v případě absolvování úřednických zkoušek a matričních zkoušek

Předpokládaný termín nástupu:

říjen – prosinec 2020

Pracovní úvazek:

plný (40 hodin)

Platové podmínky:

nástup 8. platová třída dle zákona č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (příloha č. 1), platový stupeň dle uznané délky praxe

Bonusy:

 • zvýšení platové třídy se zvýšením kvalifikace (matriční zkoušky a zástup matrika nebo dotační management)
 • osobní ohodnocení se zvyšováním kvalifikace (úřední zkoušky, matriční zkoušky, projektové řízení apod.)
 • stravenky
 • sociální výhody
 • 25 dní dovolené
 • pracovní notebook

 Obecná charakteristika druhu práce a pracovní pozice:

 • zajišťuje, organizuje administrativní práce sekretariátu starosty, místostarosty, vyřizuje dle pokynů jejich korespondenci,
 • zajišťuje a poskytuje informační servis a přípravu podkladů pro zastupitelstvo a radu města, vyhotovuje a eviduje zápisy a usnesení z jednání rady města a zastupitelstva města,
 • zveřejňuje a eviduje právní předpisy, listiny a ostatní oznámení na úřední desce a elektronické úřední desce,
 • zajišťuje a spravuje elektronické podpisy pro potřeby města Proseč,
 • zajišťuje agendy a úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů, usnesení vlády a usnesení rady a zastupitelstva města,
 • vede evidenci projednávání a vyřízení peticí, stížností, oznámení a podnětů, agendu vyhlášek a nařízení města, právních předpisů a vnitřních předpisů, smluv a dotací,
 • zajišťuje činnost na úseku poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím v rozsahu stanoveném městu a městského úřadu,
 • organizačně zajišťuje pracovní a společenské akce pořádané starostou a místostarostou města,
 • vyřizuje základní dokumenty příspěvkových organizací zřizovaných městem (zřizovací listiny, IČ, obchodní rejstřík),
 • vyřizuje administrativu spojenou s poskytováním příspěvků a dotací z rozpočtu města a jejich vyúčtováním,
 • komunikuje s poskytovateli dotací (EU, OP, ministerstvo, kraj, nadace), zpracovává podklady pro registraci akce, rozhodnutí o poskytnutí dotace, žádosti o platby, monitorovací zprávy, průběžná hlášení, závěrečné vyhodnocení akce, závěrečné zprávy, včetně podkladů pro kontroly těchto dotací,
 • vnější vztahy – zajišťuje projekty, kontakty s partnerskými městy, spolupráci s okolními obcemi a městy v kraji, neziskovými organizacemi,
 • zajišťuje pietní akty při příležitosti státních svátků, významných dnů a jiných významných událostí (např. květiny k památníkům padlých),
 • spolupracuje s komisemi rady města,
 • zajišťuje distribuci měsíčníku Prosečského zpravodaje z tiskárny,
 • zajišťuje hlášení v místním rozhlase a správu mobilní aplikace včetně zasílání zpráv,
 • zajišťuje organizačně-technické zabezpečení voleb, sčítání lidu, domů a bytů, referenda a veřejných sbírek,
 • zajišťuje plný provoz podatelny a výpravny, předává poště příp. zásilkové službě korespondenci k odeslání,
 • odpovídá za spisovou službu městského úřadu, včetně vedení centrální spisovny, vyhledávání a ukládání spisové dokumentace ve spisovně,
 • vyřizuje žádosti související se službou CzechPOINT,
 • zajišťuje evidenci, příjem, odesílání datových zpráv a elektronickou poštu (s elektronickým podpisem) a předává ji příslušným odborům a oddělením,
 • provádí vidimace a legalizace dokumentů.

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona o úřednících:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhl věku 18 let,
 • je způsobilý k právním úkonům,
 • je znalý jednacího jazyka,
 • je bezúhonný, tj. nebyl pravomocně odsouzen: o pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy.

Další požadavky:

 • vzdělání střední s maturitou nebo vyšší, zaměření na veřejnou správu výhodou,
 • praxe a zkušenosti s veřejnou správou výhodou,
 • orientace v problematice veřejné správy (ÚSC, procesy, orgány, legislativa),
 • dobré komunikační schopnosti, schopnost týmové práce, ochota pracovat i nad rámec stanovené pracovní doby,
 • výborná znalost práce na PC – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, internet, cloud, vzdálená správa, editace obsahu webových stránek přes WYSIWYG editor,
 • spolehlivost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení,
 • ochota se dále vzdělávat,
 • znalost anglického jazyka (minimálně úroveň A1),
 • řidičský průkaz minimálně skupiny B.

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo trvalého pobytu zájemce,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • kontaktní údaje – telefon, email,
 • datum a podpis zájemce,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Veřejná výzva a Přihláška jsou zveřejněny zde: https://www.mestoprosec.cz/obcan/uredni-deska

Zájemce k přihlášce do výběrového řízení připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou, mimo jiné, údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností a dovedností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a případně ověřená kopie dokladu o absolvování vzdělávání v požadovaném druhu práce.

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek:

Přihlášky s požadovanými doklady doručte:

 • osobním doručením na podatelnu MěÚ Proseč, 1. podlaží, podatelna (dveře č. 1), nebo
 • prostřednictvím pošty na adresu Městský úřad Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč tak, aby byly doručeny nejpozději do středy dne 23. 9. 2020 do 15:00 hodin.

Obálka s přihláškou a požadovanými dokumenty musí být viditelně označena nápisem „Výběrové řízení – asistent/asistentka starosty“.

Kontaktní osoba pro bližší informace:

Ing. Jan Macháček, starosta, tel. 777 119 957, 468 005 026, email: starosta@prosec.cz

V Proseči dne 8. 9. 2020.

Dokumenty