Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Proseč

Printer Friendly, PDF & Email
Datum vypršení zobrazení na úřední desce
14. 3. 2013

Rada města Proseč ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje

konkurs

na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace města

Základní škola Proseč, okres Chrudim


s předpokladem nástupu do funkce ke dni 1. srpnu 2013.

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon činností ředitele školy stanovené § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění;
 • délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (4 roky);
 • znalost školské problematiky a školských předpisů;
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele základní školy (zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti);

K přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání – maturitní vysvědčení), osvědčující kvalifikační předpoklady;
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem;
 • strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem a případně i e-mailovou adresou;
 • písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (maximální rozsah 5 normostran A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • čestné prohlášení podle § 2 odst. 1d-h zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971);
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců);
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění;

Ředitel základní školy bude na základě konkursního řízení jmenován na období 6 let.


Přihlášky s uvedenými doklady doručte do středy 13. 3. 2013 na adresu: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče nebo přímo na podatelnu Městského úřadu Proseč, 2. nadzemí podlaží (kancelář matriky/podatelny).


Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.


Obálku označte slovy: „KONKURS - ZŠ PROSEČ“ - NEOTVÍRAT!

Dokumenty