Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

 volby.png
Printer Friendly, PDF & Email

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Občané členských států EU, kteří hlasují na území České republiky, volí do Evropského parlamentu kandidáty zaregistrované v České republice.

 • Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území ČR konat? (§ 3 zákona)
  Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat
  • v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
  • v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
    
 • Za jakých podmínek může občan jiného členského státu EU hlasovat ve volbách na území ČR?(§ 5 zákona)
  Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že
 • nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,
 • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 2019),
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
 • je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
   
 • Co je to seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu a jak se do něj občan jiného členského státu zapíše?(§ 27, 28 a 29 zákona)
  Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad (v územně členěných statutárních městech – úřad městské části nebo úřad městského obvodu). Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže
 • o zápis do seznamu požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit – viz bod A,
 • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
 • o zápis do seznamu požádá.
 1.  Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách Pokud takový volič nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách. (Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na obecním úřadě v místě svého pobytu.)
   
 2. Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí
  Takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne druhé okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.
   
 3. Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí
  Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti se zaškrtne první okénko). Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.
   
 • Jak se žádost podává a co k ní musí být připojeno (§ 29 zákona)
  Žádosti podle odstavce B) i C) je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele nejpozději do 9. května 2019 informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

   K žádosti podle odstavce B) a C) musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:
  • svoji státní příslušnost,
  • místo pobytu na území ČR,
  • adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci (tj., kde hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a

to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

5. 4. 2019 10. 4. 2019