Program rozvoje města Proseč

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 1. 2011
Datum ukončení
26. 11. 2015

Program rozvoje města Proseč byl shválen Zastupitelstvem města Proseč dne 6. 12. 2011 usnesením č. 6/2011

  • Program rozvoje města Proseč (PRMP) je strategickým plánem rozvoje města Proseč pro období let 2011 až 2021 ve smyslu zákona o obcích a metodických pokynů nadřízených orgánů.
  • PRMP je jeden ze základních dokumentů územního celku vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu.
  • PRMP byl vytvořen poradním orgánem rady města s názevm Komise rozvoje města, dokument vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města.
  • PRMP definuje možnosti a omezení a vyhledává vhodné způsoby financování rozvoje města a měl by sloužit nejen současnému zastupitelstvu především jako podklad pro zpracování konkrétních investičních záměrů, sestavování městského rozpočtu, zpracování územního plánu, posuzování regionálních plánů a programů z pohledu města. Hlavním cílem programu je organizace rozvoje města na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek.
  • PRMP vychází z podnětů a připomínek zastupitelů města, zaměstnanců městského úřadu, členů osadních výborů, komisí rady, spolků a organizací, zástupců významných zaměstnavatelů a firem působících na území města Proseč.

Zhotovitelem Programu rozvoje města Proseč je Komise rozvoje města, kterou zřídila jako svůj iniciativní a podpůrný orgán Rada města Proseč v roce 2011 ve složení Bc. Petr Herynek, Jan Macháček, Ing. Jaroslav Bukáček, Josef Soukal, DiS., Lucie Oherová, Pavel Čermák, Ing. Martin Zach a Radek Šenkýř. Všem těmto lidem patří poděkování za velice dobře odvedenou práci, která trvala přesně jeden rok.

Připomínky, podněty a návrhy zasíljte prosím na e-mail: mesto@prosec.cz

Dokumenty