Sběrný dvůr Proseč

Printer Friendly, PDF & Email

Výkupna druhotných surovin a sběrný dvůr Proseč
Borská 75 (směr na Bor u Skutče/Nové Hrady, Průmyslová zóna Proseč)
539 44 Proseč

Zařízení slučuje dvě účelová místa, prvním je výkupna druhotných surovin pro široké okolí Prosečska a druhým je sběrný dvůr určený pro občany a majitele nemovitostí města Proseč včetně místních částí.

Provoz zařízení je šest dní v týdnu. Investorem a provozovatelem zařízení je firma Recycling - kovové odpady, projekt vznikal v úzké spolupráci s městem Proseč a v Pardubickém kraji se jedná o jedinečný projekt svého druhu.

Otevírací doba:

Pondělí 7:30 – 11:30 12:00 - 16:00
Úterý 7:30 – 11:30 12:00 - 16:00
Středa 7:30 – 11:30 12:00 - 16:00
Čtvrtek 7:30 – 11:30 12:00 - 16:00
Pátek 7:30 – 11:30 12:00 - 16:00
Sobota 7:30 – 11:00  

Majitel a provozovatel:

Recycling - kovové odpady a.s.
Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř
IČO: 25252852
tel.: 469 681 320
fax: 469 681 635
e-mail: recyclingkovove@recyclingas.cz

Rozhodnutí Pardubického kraje č.j. 17380/2013/OŽPZ/ŠT se souhlasem k provozování zařízení
Provozní řád sběrného dvora Proseč

Podmínky odkládání odpadů do sběrného dvora:

  • Sběrný dvůr slouží k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů a vyřazených elektrických a elektronických zařízení.
  • Nelze zde odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, eternit a další materiály obsahující azbest apod.).
  • Sběrný dvůr rovněž zásadně nepřijímá netříděný domovní odpad, stejně jako odpad hnijící nebo zapáchající.

Kdo může do sběrného dvora uložit níže uvedené odpady?

  • fyzické osoby s trvalým pobytem na území města Proseče a místních částí musí předložit občanský průkaz (ke splnění této podmínky je provozovatel zařízení oprávněn vyžadovat k nahlédnutí osobní průkazy totožnosti, bez ověření totožnosti tento odpad neodebere - viz § 18 zákona č. 185/2001 Sb.)
  • fyzické osoby vlastnící na území města Proseč včetně místních částí stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba musí předložit občanský průkaz (ke splnění této podmínky si provozovatel zařízení vyžádal souhlas města Proseč  se soupisem majitelů nemovitostí s uhrazeným poplatkem za svoz odpadu, totožnost osoby opět ověří nahlédnutím do osobního průkazu).
  • fyzické osoby okolních obcí pouze v případě, že obec, ve které mají trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost uzavřela samostatnou smlouvu s firmou Recycling - kovové odpady a.s. o ukládání odpadů do Sběrného dvora v Proseči (s dotazem na uzavření takové smlouvy je nutné se obracet přímo na vedení konkrétní obce) 

Seznam odpadů, které lze odkládat ve sběrném dvoře města Proseč bezplatně v přiměřeném množství:
(v členění dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů)

Kód odpadu

Název odpadu

Kategorie
16 01 03 Pneumatiky O
17 02 01 Dřevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O
20 01 01 Papír a lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 10 Oděvy O
20 01 11 Textilní materiály O
20 01 25 Jedlý olej a tuk O
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O
20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 O
20 01 40 Kovy O
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O
20 02 03 Uliční smetky O
20 03 04 Kal ze septiků a žump O
20 03 07 Rozpouštědla N
20 01 14 Kyseliny N
20 01 15 Zásady N
20 01 17 Fotochemikálie N
20 01 19 Pesticidy N
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky N
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující NL N
20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky N
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující NL neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 N

Zajišťujeme ekologickou likvidaci autovraku s vystavením likvidačního protokolu. Potřebné informace k ekologické likvidaci autovraku najdete zde.

 

Ceník je platný od 19. 1. 2017:

Ocelový odpad

Cena Kč / kg

Ocelový šrot druh 27-28 plech do 6 mm

2,50 /1,50

Ocelový šrot druh 12 – upravený nad 6 mm 3,-
Ocelový šrot druh 15 – 1,5x0,5x0,5 nad 6 mm 3,-
Ocelový šrot druh 16 - upravený nad 4 mm 3,-
Ocelový šrot druh 18 - neupravený nad 6 mm 3,-
Ocelový šrot - kotle - bez izolační vaty, šamotu / s izolační vatou, šamotem

3,- /1,50

Druh 52 - ocelové třísky 2,50
Litina 3,-

Papírový odpad

Cena Kč / kg

Noviny, časopisy, letáky 1,50
Karton 1,-
Smíšený papír 0,40
Hliník Cena Kč / kg
Al - plech 21,-
Al - litý čistý - znečištěný (-1Kč) (kusový) 25,-
Al + Fe nad 2% do 19% rafinační 2,50
Al - třísky čisté (bez Fe) 10,-
Al - vodivý - nový 30,-
Al - vodivý - starý 28,-
Al - žaluzie 10,-
Al - plechovky 10,-

Mosaz

Cena Kč / kg
Mosaz – kusová z výroby - pouze firmy 60,-
Mosaz – kusová ostatní 60,-
Mosaz rafinační 55,-
Mosazné třísky čisté (bez Fe) z výroby - pouze firmy 55,-
Mosazné třísky čisté (bez Fe) ostatní 55,-

Měď

Cena Kč / kg
Cu - dráty nový kusový nad 1mm 110,-
Cu - dráty nový kusový pod 1mm 110,-
Cu – kusová nová 105,-
Cu – kusová stará 100,-
Cu - opálená, lakovaná (CuEdrát ) 100,-
Cu - karma, opředená

90,-

Cu – zelený drát 105,-

Nerez

Cena Kč / kg
Nerez vodivá 15,-
Nerez nevodivá 15,-

Ostatní barevné kovy

Cena Kč / kg
Olovo kusové čisté 30,-
Závažíčka na kola (Pb+Zn raf.) -
Zinek kusový nový / starý 25,- / 20,-
Zinek plech nový / starý 28,- / 20,-
Zinek rafinační 6,-

Bronz

Cena Kč / kg
Bronzové třísky bez Fe 60,-
Bronzové třísky rafinační 50,-
Bronzové třísky hliníkové -
Bronz kusová nemagnetická 100,-
Bronz kusová magnetická -
Akumulátory Cena Kč / kg
Akumulátory Pb 10,-
Akumulátory trakční 9,-

Motory

Cena Kč / kg
Elektrické motory - zpětný odběr 5,-
Spalovací motory - pouze firmy 2,-
Ceník odpadů pro sběrný dvůr Proseč

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - drobná frakce do 30 cm x 30 cm                             

- 1.50,-

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly

17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 větší frakce do 1m x 1m 

 -1.90,-

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly

17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 - velká frakce nad 1m

- 2.30,-
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 - 1.40,-
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 - 1.90,-
Zemina a kameny - 1.30,-