Znak a symboly města

Printer Friendly, PDF & Email

Znak města Proseč

Znak města Proseč

Proseči udělil znak v roce 1720 kníže Jan Leopold Donát z Trautsonu a Falkenštejnu. Náš znak vychází z erbovního štítu rakouského rodu Trautsonů, který na přelomu 17. a 18. století vlastnil novohradské panství a s ním i město Proseč. Pro náš znak využil panovník právě čtvrtinu svého rodového erbu s kohoutem stojícím na jedné noze na třech pahrbcích, ovšem otočeným doleva a doplněným o klenot v podobě jelena ve skoku, který byl typický pro naši oblast. Symbol kohouta v rodovém erbu Trautsonů představuje panství Sprechenstein.

Znak města Proseč je cenným dědictvím, který zosobňuje identitu města a odráží jeho historii. V roce 2012 byl znak překreslen do digitální podoby odborníky na základě nejstarších dochovalých pramenů a jeho současná podoba nejlépe odpovídá heraldickým a vexilologickým požadavkům. V roce 2016 byl stanoven oficiální slovní popis městského znaku a provedena jeho registrace v Registru komunálních symbolů.

Znak je užíván v komunikaci města jako instituce, k reprezentačním účelům města apod. Na jeho užití mají právo i občané města, nejde-li o užití ke komerčním účelům či propagaci jejich podnikatelské činnosti. Souhlas s užitím znaku jiným osobám nebo k propagačním účelům či propagaci podnikatelské činnosti uděluje Rada města Proseč. Žádost Radě města Proseč předkládá žadatel, spolu s plným popisem projektu a záměru užití znaku.

Znak – blason popis: Ve stříbrném štítě na zeleném trojvrší vykračující černý kohout se zlatou zbrojí, červeným hřebenem a lalokem. Z horního okraje štítu vyskakuje jelen přirozených barev s parohy o pěti výsadách. (tento slovní popis stanovil v dubnu 2016 Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vedený předsedou Mgr. Vítězslavem Jandákem) Jelen představuje tzv. klenot, tvar štítu odpovídá jeho historické podobě.

 

Vlajka města Proseč

Prapor města Proseč

Autor praporu města Proseč je prosečský občan a dlouholetý zastupitel města MgA. Marek Rejent, jeho rodina je po několik generací tvůrčí silou Proseče a nositelem mnoha tradicí a řemesel. Prapor byl poprvé použitý dne 12. listopadu 2000 na budově staré radnici na náměstí s čp. 63 při volbách. V roce 2016 byla konečná podoba vlajky aktualizována v Registru komunálních symbolů.

Vlajka popis: vychází ze znaku. List tvoří bílé žerďové čtvercové pole s černým vykračujícím kohoutem se žlutou zbrojí, červeným hřebenem a lalokem. Vlající část tvoří šest svislých pruhů střídavě zelených a bílých v poměru 1:1:2:1:1:1. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Barvy města Proseč

Barvy města Proseč jsou odvozené od znaku, tj. bílá (stříbrná), žlutá (zlatá), zelená, červená, hnědá a černá.

Městská pečeť

Z první poloviny 18. století se dochovalo městské železné pečetidlo okrouhlé, výraz 2,8 cm v průměru, kolem městského znaku je nápis: „Sigillum des Stattl Prosetsch“. Město Proseč eviduje existenci dvou městských pečetidel (typářů) – obě pocházejí z první poloviny 18. století, přesto vykazují mezi sebou drobné rozdíly. Možnost pečetit a vlastnit pečetidlo patřilo tehdy mezi privilegia, která musela schvalovat vrchnost.

Z 1. poloviny 20. století se zachovalo městské železné pečetidlo okrouhlé, výraz 2,8 cm v průměru. Kolem městského znaku je čitelný nápis: „RADA MĚSTA PROSEČE“.

Všechny typáře města jsou uloženy ve Státním okresním archívu v Chrudimi.

Logo města Proseč

Oficiální logo města Proseče vychází ze stylizace nejstaršího historického domku ve městě. Název města Proseč je umístěn pod logem, nebo vedle loga a je tvořen písmem Myriad Pro Regular s 20b prostrkáním. Variantou nápisu je také textový motiv sestavený z názvu „město Proseč“ a oddělený svislou čarou od loga Proseče.

Spojení heraldického znaku města Proseče se znakem města Proseče je nepřípustné.

Logo je možné použít pouze na reklamní materiály, při označování podporovaných akcí a spolufinancování projektů, na které město Proseč přispívá.

Barevnou podobu značky a podkladové plochy je možné přizpůsobit barvám odpovídajícími tomuto manuálu
(viz kapitola > Barevnost).